Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018

Załącznik opublikowano: 2019-01-04

 

Kraków, dnia 04.01.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.72.2018                                                                              

Nr wew. pisma: 141.2711.72.2018/17

 

 

 

Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 6

40-241 Katowice

e-mail: Imp@laerdal.com

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego –  Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 192-433344 z dnia 05.10.2018r. oraz zmienionego sprostowaniem, ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 195-441246 z dnia 10.10.2018r. oraz zmienionego sprostowaniem, ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 207-472535 z dnia 26.10.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

Zamawiający, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 1 Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, cena brutto: 10 455,00 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta Nr 1 Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 60,0000 pkt (kryterium: cena brutto – 60% (60,0000 pkt); gwarancja – 20% (0,0000 pkt); termin dostawy – 20% (0,0000 pkt)).

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy PZP umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 28.                  
Powrót