Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018

Załącznik opublikowano: 2019-01-11

 

Kraków, dnia 11.01.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.72.2018                                                                              

Nr wew. pisma: 141.2711.72.2018/19

 

 

 

Adresaci:

1. Simedu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra

     Adres do korespondencji: ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty, e-mail: p.zawadzka@simedu.pl

     2. Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, e-mail: Imp@laerdal.com

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego –  Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 192-433344 z dnia 05.10.2018r. oraz zmienionego sprostowaniem, ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 195-441246 z dnia 10.10.2018r. oraz zmienionego sprostowaniem, ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 207-472535 z dnia 26.10.2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 i 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

 

Zamawiający, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 i 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 2 Simedu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, Adres do korespondencji: ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty, część 1 przedmiotu zamówienia cena brutto: 228 749,25 zł, część 2 przedmiotu zamówienia cena brutto: 21 352,80 zł.

 

Uzasadnienie dla części 1 przedmiotu zamówienia:

Oferta Nr 2 Firmy Simedu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, Adres do korespondencji: ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia 78,9007 pkt (kryterium: cena brutto – 40% (21,4007 pkt); gwarancja – 5% (2,5000 pkt); parametry techniczno-użytkowe – 55% (55,0000 pkt)).

 

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

Oferta Nr 1 Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia 45,2500 pkt (kryterium: cena brutto – 40% (40,0000 pkt); gwarancja – 5% (2,5000 pkt); parametry techniczno-użytkowe – 55% (2,7500 pkt)).

 

 

 

 

Uzasadnienie dla części 2 przedmiotu zamówienia:

Oferta Nr 2 Firmy Simedu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra, Adres do korespondencji: ul. Lubuska 15 B, 66-016 Płoty spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia 92,0967 pkt (kryterium: cena brutto – 40% (32,0967 pkt); gwarancja – 5% (5,0000 pkt); parametry techniczno-użytkowe – 55% (55,0000 pkt)).

 

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia:

Oferta Nr 1 Firmy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia 48,0000 pkt (kryterium: cena brutto – 40% (40,0000 pkt); gwarancja – 5% (2,5000 pkt); parametry techniczno-użytkowe – 55% (5,5000 pkt)).

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie przysługuje w szczególności wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.

 

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 28.                       
Powrót