Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie. Sprawa znak. 141.2711.98.2018

Załącznik opublikowano: 2019-01-14

Ogłoszenie nr 510007729-N-2019 z dnia 14-01-2019 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 643887-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29,
e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

141.2711.98.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres prac i czynności do wykonania zawiera Załącznik nr 1 do umowy (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 2. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot niniejszego postępowania stanowią usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, służące osiągnięciu celu jakim jest utrzymanie w czystości obiektu wskazanego w pkt. 3) 1. siwz powyżej, których ogólna dostępność i ustalona jakość pozwala na złożenie porównywalnych ofert przez różnych Wykonawców. Usługi będące przedmiotem zamówienia nie wymagają szczególnych uprawnień, zezwoleń czy pozwoleń, ani podejmowania przez Wykonawcę specjalistycznych działań lub czynności. 3. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 4. Zamówienie obejmuje wykonywanie usługi sprzątania przy pomocy sprzętu, narzędzi, środków czystości i dezynfekcyjnych Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości sprzętu, narzędzi, środków czystości i dezynfekcyjnych, które gwarantują należyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca dostosuje ich ilość niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy do zakresu wymaganego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy (tożsamy z załącznikiem Nr 1 do SIWZ). 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę osób gwarantującą należyte wykonanie przedmiotu umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania prac z uwzględnieniem godzin pracy w budynku i jego specyfiki oraz poleceń Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności dotyczących jakości i sposobu wykonywania realizowanych usług. 8. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. sukcesywnie przez okres 24 miesięcy planowanych od dnia 01.02.2019r. do dnia 31.01.2021r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90911200-8

Dodatkowe kody CPV: 90921000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 335636.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Impel Facility Services Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Kod pocztowy: 53-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 412832.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 412832.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 455948.16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: usługi porządkowo-czystościowe

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


Powrót