Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2019r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.90.2018

Załącznik opublikowano: 2019-01-15

Ogłoszenie nr 510009375-N-2019 z dnia 15-01-2019 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2019r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 648397-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500280256-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2019r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.90.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2019r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty zawiera Załącznik A do Formularza oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. 2.1 Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot niniejszego postępowania stanowią usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, służące osiągnięciu celu jakim jest dostęp do książek w wersji elektronicznej, wskazane w pkt. 3) 1 SIWZ powyżej, których ogólna dostępność i ustalona jakość pozwala na złożenie porównywalnych ofert. Usługi będące przedmiotem zamówienia nie wymagają szczególnych uprawnień, zezwoleń czy pozwoleń, ani podejmowania przez Wykonawcę specjalistycznych działań lub czynności. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o określone tytuły, które pojawią się w okresie realizacji umowy a Zamawiający uzna potrzebę ich zamówienia. Powyższe zmiany zostaną przeprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP oraz wymagają formy pisemnej poprzez zawarcie aneksu do umowy. 4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części zamówienia: 4.1 Dostęp do 342 książek w wersji elektronicznej na platformie ibuk.pl lub równoważnej obsługiwanej przez Wykonawcę. Szczegółowy wykaz tytułów książek zawiera Załącznik A do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. 4.2 Dostęp do książek w wersji elektronicznej będzie przysługiwać maksymalnej liczbie jednoczesnych autoryzowanych użytkowników, wskazanej dla każdej części osobno w kolumnie nr 8 w Załączniku A do Formularza oferty, przy wykorzystaniu adresów IP wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy oraz kodów PIN przekazanych przez Wykonawcę. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu indywidualne kody PIN umożliwiające użytkownikom korzystanie z platformy poza siecią Uczelni. Na potrzeby niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmuje, że Autoryzowanymi Użytkownikami są studenci Zamawiającego oraz osoby zatrudnione przez Zamawiającego (w tym stali, tymczasowi oraz uczestniczący w wymianie naukowej pracownicy naukowi Zamawiającego), przy czym uprawnionymi do korzystania z Bazy w czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM są także inne osoby niż wyżej wymienione. 4.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowany dostęp do innej platformy musi posiadać, co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części zamówienia. 4.4 Zamawiający dopuszcza równoważność w zakresie platformy elektronicznej. Wymagania dotyczące platformy elektronicznej, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części zamówienia: 4.4.1 Wykonawca umożliwi autoryzowanym użytkownikom tworzenie na platformie spersonalizowanych kont, na których będą oni mogli tworzyć własne e-półki z książkami; 4.4.2 Autoryzowany użytkownik będzie miał prawo korzystania z zaawansowanych narzędzi pracy z tekstem m.in.: a) tworzenia notatek bezpośrednio w książkach, b) tagowania ważnych fragmentów w książkach i zaznaczania ich kolorami, c) wyszukiwania w podręcznikach słów i fraz, d) zaznaczania fragmentów i bezpośredniego powiązania zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami oraz z spersonalizowanej sfery publikacji w chmurze; 4.4.3 Zamawiający będzie miał stały dostęp do panelu służącego do generowania statystyk wykorzystania książek, w których rejestrowane będą: a) liczba otwarć danego tytułu, b) liczba przeczytanych stron danego tytułu, c) czas czytania danego tytułu, d) liczba nieudanych otwarć, e) wykaz tytułów proponowanych przez czytelników do zakupu przez bibliotekę, f) wykaz tytułów, w których przekroczono maksymalną liczbę jednoczesnych autoryzowanych użytkowników, wskazaną do każdej części osobno w kolumnie nr 8 w Załączniku A do Formularza oferty; 4.4.4 Zamawiający będzie miał możliwość generowania wybranych danych za dowolny okres statystyczny. 5. Wykonawca będzie miał prawo wycofać dowolny tytuł w dowolnym czasie w sytuacjach uzasadnionych prawem autorskim. Za każdy dzień braku dostępu do książki Zamawiającemu będzie przysługiwać kwota w wysokości 1/365 opłaty za daną książkę, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części zamówienia. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku A do Formularza oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - od 1 do 342 części zamówienia, czyli poszczególnych tytułów, przy czym każdy tytuł odpowiada jednej części zamówienia. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 72320000-4 Usługi bazy danych – odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia 13. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. 14. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl. 15. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. Niezależnie od ilości części, na jakie Wykonawca złoży ofertę, dopuszcza się, aby funkcję osoby ds. koordynowania zamówienia sprawowała jedna osoba. 15.1 Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca zatrudniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy 1 osobę pełniącą czynności w zakresie koordynowania zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 ze zm.), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osobę będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 15.2 Opis zadań osoby ds. koordynowania zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia: 1) koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, 2) koordynacja pracy osób delegowanych lub wyznaczonych do realizacji zamówienia, 3) zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy realizacji zamówienia, 4) bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o postępach prac oraz o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. 15.3 Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 15.1 (np. oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń), zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i wzorze umowy, 15.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osobę będącą pracownikiem, o którym mowa w pkt. 15.1. 15.4 W przypadku niezatrudnieniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby, o której mowa w pkt. 15.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 15.1 na umowę o prace w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72320000-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 342   
NAZWA: od 1 do 342 części
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44104.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gottlieba Daimlera 2
Kod pocztowy: 02-460
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54249.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54249.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54249.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy zamówienia udzielonego w zakresie części od 1 do 342.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót