Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.89.2018

Załącznik opublikowano: 2019-01-22

Sprawa znak: 141.2711.89.2018                                                                   Kraków, dnia 22.01.2019r.                                              

Nr wew. pisma: 141.2711.89.2018/7

 

Adresat:

Bio-Techne Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa

e-mail: info.pl@bio-techne.com

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), na sukcesywną (partiami) dostawę odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej, ogłoszonego w Dz. U. UE nr 2018/S 197-445098 z dnia 12.10.2018r. i zmienionego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 216-493927 w dniu 09.11.2018r. oraz zmienionego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 229-523989 w dniu 28.11.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA i WYKLUCZENIU WYKONAWCY oraz ZATRZYMANIU WADIUM
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w imieniu Zamawiającego - Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie, informuje iż z uwagi na zaistnienie okoliczności, które wypełniają dyspozycję wynikającą z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

Zamawiający informuję, iż działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP wykluczył Wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu, tj. Firmę Bio-Techne Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zawiadamia również, iż działając na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zatrzymuje wniesione przez Wykonawcę wadium w wysokości 8.000,00 zł. wraz z odsetkami, z uwagi na fakt, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z dnia 04.01.2019r., z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wskazuje, iż po zapoznaniu się z treścią oferty i dokonaniu badania i oceny jedynej oferty złożonej przez Bio-Techne Sp. z o.o. stwierdził, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganej wiedzy i doświadczenia niezbędnego dla realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

„ 1) nie podlegają wykluczeniu;

   2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu (…).”

Art. 22 ust. 1b ustawy Pzp precyzuje zakres tych warunków, a Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający w odniesieniu do dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wskazuje, że zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak też w SIWZ określił jednoznacznie, jakie warunki Wykonawca powinien spełnić w przedmiotowym postępowaniu, aby mógł się ubiegać o udzielenie tegoż zamówienia. Zgodnie z pkt 5) ust. 1 ppkt. 1.3.1 SIWZ o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w tym m.in. dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej pozwalającej na realizacje zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymagał, aby Wykonawca „posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykazał, iż w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum dwie dostawy odczynników o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto), wykonane lub wykonywane należycie przez okres co najmniej12 miesięcy każda w ramach jednego kontraktu (załącznik A do Formularza oferty).”

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego wpłynęły pytania, z których jedno dotyczyło zmiany warunku udziału w postępowaniu wskazanego w zdaniu powyżej.

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe wyraził zgodę i zmienił warunek wskazany w pkt. 5) ust. 1 ppkt. 1.3.1 na następujący: „posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej jedną dostawę odczynników o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), wykonaną/e lub wykonywaną/e należycie przez okres co najmniej 3 miesięcy w ramach jednego kontraktu (załącznik A do Formularza oferty).” W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie, a także zmienił ogłoszenie o zamówieniu.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy Bio-Techne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa. Zamawiający podczas badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu stwierdził, iż w zakresie wskazanym powyżej Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej pozwalającej na realizację zamówienia, a dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, ponieważ wykazana przez Wykonawcę realizowana dostawa dotyczy umowy zawartej 29.10.2018r. Wskazujemy, iż termin składania ofert upłynął w dniu 06.12.2018r., a więc na dzień składania ofert nie został spełniony warunek określony w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, ponieważ przywołana realizowana dostawa nie potwierdza należytego wykonywania zamówienia przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Pismem z dnia 04.01.2019r. o sygn. akt 141.2711.89.2018/6 Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do poprawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ww. ustawy, tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, jak również do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, w tym:

  1. wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw zgodnie z Załącznikiem A do Formularza oferty oraz
  2. dokumentów lub oświadczeń określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na poprawienie oświadczenia JEDZ oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów do dnia 10.01.2019r. W dniu 09.01.2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba od Wykonawcy o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień na co Zamawiający wyraził zgodę i przedłużył ten termin do dnia 18.01.2019r. Pomimo przedłużonego na wniosek Wykonawcy terminu nie złożył On w wyznaczonym nowym terminie żadnego pisma, ani nie zajął żadnego stanowiska, jak też nie przedłożył stosownych oświadczeń i dokumentów. Tym samym uznać należy, iż Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzasadniając podjętą decyzję przywołuje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 08.03.2017r. sygn. akt KIO 366/17, z którego wynika, iż „1. Zamawiający powinien przyjmować dokumenty uzupełniane przez wykonawców na wezwanie z art. 26 ust. 3 p.z.p. wystawione z datą bieżącą, ale jednocześnie takie, które w swojej treści potwierdzają spełnianie warunku przez wykonawcę na dzień złożenia oferty.”. W kolejnym orzeczeniu z dnia 20.09.2018r. sygn.. KIO 1781/18 izba stwierdziła, iż „ Przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. obejmuje sytuacje, w których wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym nie wykazał, że jest zdolny do należytego wykonania zamówienia. Nie chodzi przy tym o jakąkolwiek aktywność wykonawcy w tym zakresie, tj. np. niepełne, bez uwzględnienia istoty zgłoszonych wątpliwości, udzielanie odpowiedzi na wystąpienie zamawiającego, lecz o rzeczywiste wykazanie spełnienia wymaganych w SIWZ wymogów. Ciężar dowodowy spoczywa w tym zakresie na wykonawcy.”.

Zgodnie z doktryną zamówień publicznych „jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wezwany w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., nie złoży w wyznaczonym terminie tych oświadczeń lub dokumentów bądź złoży te oświadczenia lub dokumenty, które nie będą potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia z postępowania, zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.- Nowicki Józef Edmund, Postępowanie w procedurze odwróconej- Monitor Zamówień Publicznych 2016/11/34-39- artykuł.

Mając na uwadze opisany wyżej stan faktyczny i prawny oraz dokumenty zgromadzone w toku postępowania, stwierdzić należy iż bezsprzecznie zachodzi konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie powołanego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, gdyż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W konsekwencji uznać trzeba ofertę Wykonawcy wykluczonego za odrzuconą, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oraz zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Dlatego też, Zamawiający zobowiązany był do orzeczenia jak na wstępie.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy PZP od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.                                     


Powrót