Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-23

Kraków, dnia 23.01.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.1.2019

Nr wew. pisma 141.2711.1.2019/4

 

Adresaci:

  1. VHE Cracow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków e-mail: magdalena.rzepecka-goc@vienahouse.com

  2. SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków, e-mail: rezerwujemy.eu@gmail.com

  3. „ORBIS” S.A., Oddział Hotel, „NOVOTEL KRAKÓW CITI WEST”, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków , e-mail: H3407-SB@accor.com

  4. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra , e-mail: izabela@uphotel.eu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z poźn. zm.) w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM” dla Projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH).”ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 141.2711.1.2019 w dniu 09.01.2019r.

Informacja o wyniku postępowania
 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum działając na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z poźn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Nr 2 Firmy SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków, cena brutto 5 100,00 zł, termin płatności : 21 dni kalendarzowych, wyższa jakość usług tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską MPK wraz z dojściem pieszo wydrukowany ze strony https: jakdojade.pl/krakow wynosi: 22 minuty.

Uzasadnienie:

Oferta Nr 2 Firmy SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków, jest najkorzystniejszą ofertą która wpłynęła na realizację przedmiotu zamówienia. Oferta jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. W ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 91,9999 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 70% (70,0000 pkt), termin płatności (maksymalnie 21 dni kalendarzowych): – 10% (10,0000 pkt), kryterium wyższa jakość usług (tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską MPK wraz z dojściem pieszo): - 20% (11,9999 pkt.).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ważnych ofert złożonych w zakresie przedmiotu zamówienia:

Oferta Nr 1 Firmy VHE Cracow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków, w ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 91,2981 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 70% (62,6315 pkt), termin płatności (maksymalnie 21 dni kalendarzowych): – 10% (10,0000 pkt), kryterium wyższa jakość usług (tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską MPK wraz z dojściem pieszo): - 20% (18,6666 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 5 700,00 zł brutto, zaoferowany termin płatności faktury to: 21 dni kalendarzowych, natomiast w kryterium wyższa jakość usług tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską MPK wraz z dojściem pieszo wydrukowany ze strony https: jakdojade.pl/krakow wynosi: 12 minut.

Oferta Nr 4 Firmy UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, w ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 80,1319 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 70% (56,1320 pkt), termin płatności (maksymalnie 21 dni kalendarzowych): – 10% (10,0000 pkt), kryterium wyższa jakość usług (tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską MPK wraz z dojściem pieszo): - 20% (13,9999 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 6 360,00 zł brutto, zaoferowany termin płatności faktury to: 21 dni kalendarzowych, natomiast w kryterium wyższa jakość usług tj. czas potrzebny na dojście pieszo lub komunikacją miejską MPK wraz z dojściem pieszo wydrukowany ze strony https: jakdojade.pl/krakow wynosi: 19 minut.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta Nr 3 złożona przez Firmę „ORBIS” S.A., Oddział Hotel, „NOVOTEL KRAKÓW CITI WEST”, ul. Armii Krajowej 11, 30 - 150 Kraków została odrzucona. Podstawą odrzucenia oferty jest pkt. 9)7 Ogłoszenia w zw. z pkt. 6) Ogłoszenia który ma brzmienie:

Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert bądź jest niezgodna z wymaganiami Ogłoszenia(…..).

Zamawiający wskazuje, iż wyznaczył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 17 stycznia 2019r. do godziny 12:00. Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7) 2 Ogłoszenia Zamawiający dopuścił możliwość składnia ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: dzp.bip@cm-uj.krakow.pl nadając przesłanej wiadomości tytuł: Oferta 141.2711.1.2019. Po upływie wyznaczonego terminu na złożenie ofert Zamawiający zalogował się na wskazanej poczcie e-mailowej oraz odnotował wpływ w dniu 16.01.2019r. o godzinie 14:18 oferty z Firmy NOVOTEL KRAKÓW CITI WEST. W dniu otwarcia ofert, po zapoznaniu się z treścią przesłanej wiadomości stwierdzono, iż przedmiotowa oferta jest niepełna i zawiera wyłącznie jedynie wypełniony Załącznik A do Formularza oferty, tj. kalkulacje ceny oferty. W opinii Zamawiającego oraz po wnikliwej analizie treści złożonej oferty Zamawiający uznał, że nie ma znaczenia, iż Wykonawca złożył wypełniony Załącznik A do Formularza oferty. Zdaniem Zamawiającego kluczowe znaczenie ma brak oświadczeń woli i własnoręcznego podpisu Wykonawcy składanego pod oświadczeniem woli odpowiednio do treści druku wzoru Formularza oferty sporządzonego przez Zamawiającego do przedmiotowej dokumentacji, co jest nie tylko konieczne ale i bezwzględnie wymagane. Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca nie złożył szeregu oświadczeń zawartych w Formularzu oferty. Zamawiający zaznacza, iż w Formularzu oferty lub treści złożonej oferty Wykonawca winien był wskazać miejsce realizacji usługi, termin płatności faktury czy też powinien był wskazać standard zaoferowanego hotelu. W druku Formularzu oferty zamieszczone zostały oświadczenia, które należy uznać za istotne elementy wpływające na treść przyszłego stosunku prawnego między Zamawiającym a Wykonawcą, tj. oświadczenie dotyczące wskazania części zamówienia powierzanej podwykonawcom, oświadczenie dotyczące związania z ofertą, oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków Ogłoszenia oraz jej załączników, oświadczenie o zaakceptowaniu warunków wzoru umowy czy oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Warunki przyszłej umowy, określają bowiem postanowienia Ogłoszenia i jej załączników, w tym wzoru umowy, których akceptacja jest warunkiem skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia i zabezpieczenia prawidłowości przyszłych relacji miedzy stronami umowy. Akceptacji tej nie można domniemywać i wyprowadzać jej z faktu złożenia oferty wyłącznie poprzez przedstawienie kalkulacji cenowej z intencją uzyskania i realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta Nr 3 złożona przez Firmę „ORBIS” S.A., Oddział Hotel, „NOVOTEL KRAKÓW CITI WEST”, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków podlega odrzuceniu na podstawie pkt. 9)7 Ogłoszenia w zw. z pkt. 6) Ogłoszenia.

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, odrzucenie oferty Nr 3 złożonej przez Firmę „ORBIS” S.A., Oddział Hotel, „NOVOTEL KRAKÓW CITI WEST”, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków jest konieczne i w pełni uzasadnione.

W sprawie podpisania umowy w zakresie przedmiotu zamówienia skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.
Powrót