Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-02-01

Sprawa znak: 141.2713.18.2018

                

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 87 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawy ELISA do oznaczeń ilościowych białek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla potrzeb Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM ul. Prądnicka 80, Kraków.

 

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, w dniu 10.01.2019r.,  za kwotę 4104,00 zł brutto udzielił zamówienia firmie Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia, w dniu 10.01.2019r., za kwotę 3542,40 zł brutto udzielił zamówienia firmie Pointe Scientific Polska Sp. z o.o., ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia, w dniu 10.01.2019r., za kwotę 3866,40 zł brutto udzielił zamówienia firmie IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia, w dniu 10.01.2019r., za kwotę 2224,80 zł brutto udzielił zamówienia firmie IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 10 przedmiotu zamówienia, w dniu 10.01.2019r., za kwotę 4415,04 zł brutto udzielił zamówienia firmie IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory.

 


Powrót