Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-02-05

Kraków, dnia 05.02.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.10.2019

Nr wew. pisma 141.2711.10.2019/3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.) na przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Analiza efektywności kosztów oraz analiza konsekwencji kosztów wraz z przekładami praktycznymi. Analiza użyteczności kosztów oraz analiza minimalizacji kosztów wraz z przykładami praktycznymi” w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 01.02.2019r. udzielił zamówienia za kwotę brutto 6 349,76 zł, następującemu Wykonawcy:

 

Panu Leszkowi Stabrawa

ul. Dołuszycka 32E

 32-700 Bochnia
Powrót