Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-02-11

Sprawa znak: 141.2711.4.2019                                                                                              

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., z późn.zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 poz. 1025 z późn.zm.) na wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenia szkoleń z zakresu „Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych w Polsce - regulacje prawne i metody wyceny świadczeń. Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu opieki zdrowotnej - miejsce, podstawy prawne i rodzaje” w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 01.02.2019 r. udzielił zamówienia za kwotę brutto 3200 zł, następującemu Wykonawcy:

 

HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K.

ul. J. Herzoga 15,

30-252 Kraków

 
Powrót