Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.89.2018

Załącznik opublikowano: 2019-02-11

11/02/2019    S29    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Odczynniki i środki kontrastowe

2019/S 029-064488

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Tel.: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 123983701
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Numer referencyjny: 141.2711.89.2018
II.1.2)Główny kod CPV
33696000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników określa załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Bio-Techne udostępniony na stronie internetowej producenta tj.: https://www.bio-techne.com, który zawiera odczynniki nie uwzględnione w załączniku nr 1 do SIWZ a objęte przedmiotem zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne lokalizacje jednostek organizacyjnych UJ CM na terenie Miasta Krakowa, wskazane w pkt. 3) 1.4 SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Sukcesywną dostawę odczynników na koszt Wykonawcy, własnym transportem do siedziby Zamawiającego w Krakowie, zgodnie z wykazem lokalizacji jednostek UJ CM, określonym w pkt. 1) 1.4 SIWZ, partiami w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

2. Wnoszenie przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Użytkownika miejsca i pomieszczenia oraz jego rozładunek.

3. Minimalny wymagany termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia (każdego odczynnika)

W momencie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.

4. Zamówienia dla poszczególnych jednostek Zamawiającego będą pakowane i fakturowane osobno. Zamawiający wymaga, aby na każdym dostarczanym opakowaniu Wykonawca zamieszczał czytelną nazwę, termin ważności (lub pisemną deklarację producenta o terminie ważności), informację o temperaturze transportu i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.

5. Dostawy muszą być realizowane maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia każdorazowego pisemnego (np. mailem, faxem) zamówienia *warunek dodatkowo punktowany (dzień złożenia zamówienia) zgodnie z informacją zawartą w pkt. 13) SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku produktów customizowanych termin ten wynosić będzie maksymalnie do 35 dni kalendarzowych (*termin realizacji zamówienia produktów customizowanych nie jest dodatkowo punktowany).

6. W przypadku odczynników, które podlegają obostrzeniom prawnym np. wymagana deklaracja ostatecznego użytkownika itp. termin dostawy rozpoczyna się od daty dostarczenia przez Zamawiającego wymaganych dokumentów.

7. Zamówienia będą składane każdorazowo w formie pisemnej (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) albo przy użyciu autoryzowanego system elektronicznego Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zamówień w tych terminach i godzinach.

8. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić odbiór zamówienia odpowiednio faxem, mailem lub za pomocą systemu elektronicznego Wykonawcy i zawiadomienia jednostki odpowiedzialnej za przyjęcie zamówionych produktów (Użytkownika) o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego w godzinach od 9:00 do 14:00.

9. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych:

1. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ wskazał nazwę handlową oraz nazwę producenta i tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy zamawianych produktów.

2. Zmawiający wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ minimalną jakość produktów oraz warunki równoważności. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, tj. zaproponowanie odczynników innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego.

3) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji przedmiotu zamówienia (odczynnika/ów), Zamawiający dopuszcza wymianę na odpowiednik/i, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Rabat (upust) w % / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, jak również realizowanych w przyszłości.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445098
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w imieniu Zamawiającego – Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie z uwagi na zaistnienie okoliczności, które wypełniają dyspozycję wynikającą z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP Zamawiający wykluczył Wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu, tj. Firmę Bio-Techne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/02/2019


Powrót