Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-02-14

Sprawa znak: 141.2713.2.2019

                                                                 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.). na wyłonienie Wykonawcy – zatrudnienie lekarza specjalisty geriatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z geriatrii lub posiadającego doświadczenie w pracy na oddziale geriatrycznym oraz w pracy naukowo-badawczej do przeprowadzania wizyt kontrolnych uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji wizyt w formie papierowej i elektronicznej dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w ramach projektu „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 01.02.2019 r. udzielił zamówienia za kwotę brutto 13 500 zł, następującemu Wykonawcy: pani Agnieszce Parnickiej, ul. Ptasia 4b, 31-435 Kraków.

 

 

 
Powrót