Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-04-12

Kraków, dnia 12.04.2019r.

Sprawa znak: 141.2713.8.2019                                  

Nr wewnętrzny pisma: 141.2713.8.2019/3

 

 

Adresat:

ANIMALAB Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 343

60-419 Poznań

mail: info@animalab.pl

 

 

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy miografu ciśnieniowego z wyposażeniem dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie, ogłoszonego
i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21.03.2019r. Sprawa znak: 141.2713.8.2019.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: ANIMALAB Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań, cena brutto: 263 238,78 zł

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy ANIMALAB Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań, wpłynęła jako jedyna, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 60 pkt. (kryterium: cena – 60% (60 pkt), gwarancja – 30% (0 pkt), czas naprawy od chwili zgłoszenia  – 10% (0 pkt).

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 28.       

 


Powrót