Załącznik do ogłoszenia


Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Załącznik opublikowano: 2017-01-30

Sprawa znak: 141.2711.132.2016
Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/16

Kraków, dnia 30.01.2017r.

BioMaxima S. A.
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
mail: przetargi@biomaxima.com

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 5 firmy: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin została odrzucona w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w pozycji nr 25 w załączniku B do formularza oferty wymagał produktu o nazwie Gentamycyna  (krążki bibułowe z antybiotykiem 10 µg). Wykonawca zaoferował w pozycji nr 25 w załączniku B do formularza oferty produkt o nazwie Erythromycin 15.

Zamawiający w pozycji nr 47 w załączniku B do formularza oferty wymagał produktu o nazwie Tetracyklina krążki bibułowe z antybiotykiem 30 µg. Wykonawca zaproponował w pozycji nr 47 w załączniku B do formularza oferty produkt o nazwie Teicoplanin 30.

Tym samym treść oferty firmy BioMaxima S. A. nie odpowiada treści SIWZ w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.


Powrót