Załącznik do ogłoszenia


Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Załącznik opublikowano: 2017-02-01

Sprawa znak: 141.2711.132.2016
Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/19

 Kraków, dnia 01.02.2017r.

według rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia, gdyż  postępowanie w zakresie części 7 jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zamawiający w części 7 w pozycji nr 67 podał jako produkt wzorcowy: kwas siarkowy 98%, cz.d.a., 1 l, 2, nr kat.: 115750023 a powinien być podany produkt wzorcowy: kwas siarkowy 98%, cz.d.a., 1 l, 2, nr kat.: 115750013.

 


Powrót