Załącznik do ogłoszenia


Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Załącznik opublikowano: 2017-02-03

Sprawa znak: 141.2711.132.2016
Nr wew. pisma: 141.2711.132.2016/25

Kraków, dnia 03.02.2017r.

 

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica
mail: sprzedaz@bionovo.pl

 

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 375518-2016 w dniu 29.12.2016r. i zmienionego w dn. 04.01.2017r. pod nr 2180-2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 4 przedmiotu zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 firmy BIONOVO Aneta Ludwig; ul. Nowodworska 7; 59-220 Legnica wpłynęła jako jedyna w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt). Jednakże cena oferty: 15 992,77 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 4 przedmiotu zamówienia tj.  11 430,39 zł brutto.


Powrót