Załącznik do ogłoszenia


Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.

Załącznik opublikowano: 2017-02-15

Ogłoszenie nr 25589 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.
Kraków: Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 10793-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 13246-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.139.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015. 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.2.1 Dostawę monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego angiografem wraz z oprogramowaniem i opakowaniem oraz transportem do II Kliniki Kardiologii UJ CM, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków. 1.2.2 Wniesienie do wskazanego pomieszczenia wraz z instalacją, montażem (wraz z niezbędnymi przeróbkami stanu zastanego) i uruchomieniem. 1.2.3 Podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika i przedstawiciela Zamawiającego. 1.2.4 Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresu obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 5 godzin zegarowych) dla 3 osób. W/w szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 1.2.5 Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej oraz karty gwarancyjnej zgodnej z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej. 1.2.6 Udzielenie min. 24 miesięcznej gwarancji (okres gwarancji jest dodatkowo punktowany, zgodnie z pkt 13) SIWZ). 1.2.7 Świadczenie serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta zgodnie z pkt. 16) SIWZ tj. wzorem umowy. 1.2.8 W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona minimum jeden przegląd gwarancyjny w każdym rozpoczętym roku gwarancji w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 1.3 Dostawa sprzętu będzie zrealizowana na podstawie umowy. Dostawa sprzętu musi być zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Termin dostawy musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do Zamawiającego, co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym dniem jej realizacji. 1.4 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. 1.5 Zaoferowany monitor musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 876 i 1918) potwierdzające oznakowanie CE (certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności). 1.6 Zaoferowana jednostka sterująca musi posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 655) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności). 1.7 Trzykrotna naprawa przedmiotu zamówienia/tego samego elementu będącego przedmiotem zamówienia lub sumaryczny czas naprawy przekraczający trzy miesiące w okresie gwarancji kwalifikuje zamawiany przedmiot/element do wymiany na nowy przez Wykonawcę. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego urządzenia, jego elementów i wyposażenia oraz parametrów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, katalogowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 56 dni kalendarzowych, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiący Załącznik A do Formularza oferty (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), oraz katalog lub karty katalogowe, produktowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanego urządzenia, jego elementów, wyposażenia oraz jego parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia). 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 56 dni kalendarzowych, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 33195100-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. UZASADNIENIE: Oferta nr 1 firmy: MediaNet Software Development Sp. z o. o.; ul. Św. Barbary 42/14; 32-020 Wieliczka została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ wymagał, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiący Załącznik A do Formularza oferty (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), oraz katalog lub karty katalogowe, produktowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanego urządzenia, jego elementów, wyposażenia oraz jego parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia). Dla zaoferowanego przez Państwa monitora i jednostki sterującej, został dołączony do oferty tylko załącznik A do formularza oferty natomiast nie zostały dołączone do oferty pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 10.02.2017r. do godz. 13:00 Wykonawca dostarczył jedynie dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ tylko dla zaoferowanego monitora. Tym samym treść oferty firmy MediaNet Software Development Sp. z o. o.; ul. Św. Barbary 42/14; 32-020 Wieliczka nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na niedostarczenie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ dla zaoferowanej jednostki sterującej. Biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej, poprzez wezwanie z dnia 06.02.2017r., ponowne uzupełnienie tych samych dokumentów, należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


 

 

 
Powrót