Załącznik do ogłoszenia


Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.

Załącznik opublikowano: 2017-02-15

Sprawa znak: 141.2711.139.2016
Nr wew. pisma: 141.2711.139.2016/5

Kraków, dnia 15.02.2017r.

MediaNet Software Development Sp. z o.o.
ul. Św. Barbary 42/14; 32-020 Wieliczka
e-mail: info@mnsd.pl
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na zakup i dostawę monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.  Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015 ogłoszonego w BZP nr 10793-2017 w dniu 19.01.2017r.i zmienionego w dn. 24.01.2017r. pod nr 13246-2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy: MediaNet Software Development Sp. z o. o.; ul. Św. Barbary 42/14; 32-020 Wieliczka została odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ wymagał, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiący Załącznik A do Formularza oferty (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), oraz katalog lub karty katalogowe, produktowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów, pozwalające na ocenę zgodności oferowanego urządzenia, jego elementów, wyposażenia oraz jego parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia).

Dla zaoferowanego przez Państwa monitora i jednostki sterującej, został dołączony do oferty tylko załącznik A do formularza oferty natomiast nie zostały dołączone do oferty pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 10.02.2017r. do godz. 13:00 Wykonawca dostarczył jedynie dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ tylko dla zaoferowanego monitora.

Tym samym treść oferty firmy MediaNet Software Development Sp. z o. o.; ul. Św. Barbary 42/14; 32-020 Wieliczka  nie odpowiada treści SIWZ, ze względu na niedostarczenie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt 6) ppkt 1.1.2 SIWZ dla zaoferowanej jednostki sterującej.

Biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej, poprzez wezwanie z dnia 06.02.2017r., ponowne uzupełnienie tych samych dokumentów, należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.   
Powrót