Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Zakup i dostawa projektora multimedialnego instalacyjnego. Sprawa znak: 141.2711.34.2017

Informację opublikowano: 2017-07-05

Sprawa znak: 141.2711.34.2017  

                                                                                                                                                                

Nr wew. pisma: 141.2711.34.2017/3

Kraków, dnia 05.07.2017r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na zakup i dostawę projektora multimedialnego instalacyjnego, ogłoszonego w BZP nr 539493-N-2017 w dniu 27.06.2017r.

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

Termin realizacji zamówienia

Okres gwarancji

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
16 178,60 zł brutto

 

 

 

 

1

Zakłady naukowo-techniczne

PROTEKO Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 37A

30-011 Kraków

11 266,80 zł

21 dni

21 dni kalendarzowych

60 miesięcy

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum