Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę wyposażenia (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 315526 – 2016 z dnia 29.09.2016r.
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: Wykonanie pakietu badań laboratoryjnych w próbkach krwi i materiałach hodowlanych oraz wymiana danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy. Numer referencyjny: 141.2711.100.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części III przedmiotu zamówienia.
Dotyczy: sukcesywnej dostawy butelek laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak; 141.2711.109.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.98.2016Roboty budowlane


Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 20.10.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 203-366426
Oznaczenie:141.2711.88.2016
Temat:Realizacja prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Numer: 141.2711.88.2016
Termin składania ofert: 2016-12-19 11:00
SIWZ: - SIWZ_141.2711.88.2016.zip (242 KB)
- JEDZ 141.2711_.88_.2016_.xml (144 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


DostawyUsługi


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 02.12.2016. Numer ogłoszenia 357710 - 2016
Oznaczenie:141.2711.114.2016
Temat:Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego wykonywania usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2016-12-12 10:00
SIWZ: - SIWZ 141_2711_114_2016.doc (408 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje po otwarciu ofert


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o zmianie umowy

 

   © 2016 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum