Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie – I etap. Sprawa znak: 141.2711.33.2017

Informację opublikowano: 2017-07-17

 

Sprawa znak 141.2711.33.2017

Kraków, dnia 17.07.2017r.

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na       wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie – I etap,  ogłoszonego w BZP nr 542564-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 411 041,40 zł brutto:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji i rękojmi

 

Termin wykonania zamówienia

 

Termin płatności

1.

P.H.U.M. MIDREW II Paweł Michura,

Młynne 101,

34-600 Limanowa

414 510,00  zł

60  miesięcy

4 miesiące, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy

do 14 dni

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum