Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 
 
 
 
Kraków: Sukcesywna dostawa odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 21357-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 24229-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2715.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Część I przedmiotu zamówienia: DPBS w/o: Ca and Mg - 500 ml 2.2 Część II przedmiotu zamówienia: DMEM z niską zawartością glukozy (1 g/l), ze stabilną L-glutaminą, z pirogronianiem sodu 500 ml 2.3 Część III przedmiotu zamówienia: MEM (Minimal essential Medium) Alpha Medium z solami Earlea, ze stabilną L-glutaminą, bez rybonukleozydów, dezoksyrybonukleozydów - 500 ml 3.Opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy wraz z kalkulacją ceny zawierają Załączniki A, B, C do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia: 4.1 Sukcesywną dostawę odczynników do izolacji i hodowli MSC wraz z transportem do Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Dostawy muszą być realizowane maksymalnie do: 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia każdorazowego zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić odbiór zamówienia odpowiednio faxem lub mailem. 4.2 Wniesienie do wskazanego przez Użytkownika miejsca i pomieszczenia oraz rozładunek. 4.3 Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonywania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia do wysokości wartości umowy brutto w ramach poszczególnych części. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 4.4 Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość jednorazowego zamówienia to 10 l, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 4.5 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza wymianę na odpowiedniki, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 4.6 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na produkty wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 4.7 Minimalny wymagany termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia w momencie dostawy nie krótszy niż 2 lata, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 4.8 Wymagana jest czytelna nazwa, termin ważności (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia na każdym opakowaniu, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 4.9 Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu analizy każdorazowo dla każdej serii produktów. Certyfikat analizy ma służyć sprawdzeniu zgodności każdej dostarczonej partii z przedmiotem zamówienia oraz jakości produktu. 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. W zakresie asortymentu wymienionego w Załącznikach A, B, C do Formularza oferty, zamawiający dokonując ich opisu wskazał nazwę handlową, nazwę producenta, tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. Ponadto Zamawiający wskazał w załącznikach A, B, C do Formularza oferty minimalną jakość produktu oraz warunki równoważności. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i dołączy do oferty karty charakterystyki lub karty katalogowe producenta lub wydruki ze strony internetowej producenta lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach niezbędnych jakie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. W przypadkach braku opisanych powyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu wzorcowego wymienionego w Załącznikach A, B, C do Formularza oferty Zamawiający nie wymaga dołączenia w/w dokumentów na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego. 6.Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie; od daty zawarcia umowy do 30.06.2018 r. odpowiednio od jednej do trzech części zamówienia, partiami w zależności od zapotrzebowania maksymalnie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: DPBS w/o: Ca and Mg - 500 ml
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT32627.50
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ,  ,  ul. Wołoska 9,  02-583,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21635,70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21635,70
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34440,00 zł
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: DMEM z niską zawartością glukozy (1 g/l), ze stabilną L-glutaminą, z pirogronianiem sodu 500 ml
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT38700.50
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
CytoGen Polska Sp. z o.o.,  ,  ul. S. Kuropatwińskiej 2 ,  95-100,  Zgierz,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32349.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32349.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34440.00 zł
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: MEM (Minimal essential Medium) Alpha Medium z solami Earlea, ze stabilną L-glutaminą, bez rybonukleozydów, dezoksyrybonukleozydów - 500 ml
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT23453.33
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IMMUNIQ Beata Solon-Gogol,  ,  ul. Sąsiedzka 1,  44-240,  Żory,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15990.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13077.36 zł
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15990.00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiPowrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum