Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 
 
 
Ogłoszenie nr 69425 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.
Kraków: Sukcesywna dostawa medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 26973-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

141.2715.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Część I przedmiotu zamówienia: Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu Recombinant Human (EGF) 2.2 Część II przedmiotu zamówienia: 2.2.1 Pozycja 1: Medium różnicujące mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) w kierunku adipocytów, 2.2.2.Pozycja 2: Medium różnicujące mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) w kierunku osteocytów, 2.2.3 Pozycja 3: Medium różnicujące mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) w kierunku chondrocytów. 3.Opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy wraz z kalkulacją ceny zawierają Załączniki A, B do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. 4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia: 4.1 Sukcesywną dostawę medium różnicującego i Recombinant Human EGF wraz z transportem do Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Dostawy muszą być realizowane maksymalnie do: 14 dni kalendarzowych dla części I przedmiotu zamówienia oraz do 28 dni kalendarzowych dla części II przedmiotu zamówienia, od dnia złożenia każdorazowego zamówienia faxem lub emailem. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić odbiór zamówienia odpowiednio faxem lub emailem. 4.2 Wniesienie do wskazanego przez Użytkownika miejsca i pomieszczenia oraz rozładunek. 4.3 Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonywania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia do wysokości wartości umowy brutto w ramach poszczególnych części. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niewykorzystania całego asortymentu oraz niewykorzystania całej kwoty umownej brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu, jednocześnie Zamawiający zapewnia zakup przedmiotu zamówienia do wartości 80% wartości wynagrodzenia umownego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. 4.4 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji medium różnicującego i czynnika wzrostu EGF, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza wymianę na ich odpowiedniki, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego i wykazania równoważności. 4.5 Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego medium różnicującego lub Recombinant Human EGF na produkty wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 4.6 Minimalny wymagany termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia w momencie dostawy nie krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. 4.8 Wymagana jest czytelna nazwa, termin ważności (lub pisemna deklaracja producenta o terminie ważności) i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia na każdym opakowaniu, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. W zakresie asortymentu wymienionego w Załącznikach A, B do Formularza oferty, Zamawiający dokonując ich opisu wskazał nazwę handlową, nazwę producenta, tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. Ponadto Zamawiający wskazał w załącznikach A, B do Formularza oferty minimalną jakość produktu oraz warunki równoważności. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i dołączyć do oferty karty charakterystyki lub karty katalogowe producenta lub wydruki ze strony internetowej producenta lub dokumenty równoważne (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach niezbędnych jakie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. W przypadkach braku opisanych powyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu wzorcowego wymienionego w Załącznikach A, B do Formularza oferty Zamawiający nie wymaga dołączenia w/w dokumentów na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego. 6.Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie; od daty zawarcia umowy do 15.11.2018 r. odpowiednio od jednej do dwóch części zamówienia, partiami w zależności od zapotrzebowania maksymalnie; do 14 dni kalendarzowych dla części I przedmiotu zamówienia oraz do 28 dni kalendarzowych dla II części zamówienia od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 33696300-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu Recombinant Human (EGF)
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT18498.85
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna,  przetargi@biokom.com.pl,  ul. Wspólna 3 05-090 Janki ,  05-090,  Janki,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4483.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4483.35
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39 682.51 zł
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Medium różnicujące
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT71611.72
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
STEMCELL TECHNOLOGIES SARL,  orders.eu@stemcell.com,  40 Rue des Berges, Miniparc Polytec, Batiment Sirocco ,  38000,  Grenoble ,  kraj/woj. Francja
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak
Skrót literowy nazwy państwa: FR
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 45874.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45874.40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74213.72 zł
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionkiPowrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum