Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie nr 106368 - 2017 z dnia 2017-07-11 r.

Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 510132-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 87006-2017;87620-2017;88998-2017;89599-2017;90306-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.1. Świadczenie usług w 29 lokalizacjach na terenie Krakowa, oraz zakres numeracji których wykaz stanowi załącznik A do Formularza oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia: 1.3.1 Część 1 zamówienia – świadczenie usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz usług dostępu do internetu. 1.3.2 Część 2 zamówienia – świadczenie kompleksowych usług dostępu do internetu w 3 lokalizacjach na terenie Krakowa (wykaz jednostek stanowi Załącznik A do Formularza oferty) 1.3.3 Część 3 zamówienia – świadczenie kompleksowych usług dostępu do stałego, symetrycznego połączenia z internetem w lokalizacji – Morawica 365 32-084 Morawica 1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.6 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio od jednej do trzech części zamówienia: 1.6.1 Przejęcie wszystkich posiadanych przez Zamawiającego numerów oraz łączy zgodnie z wykazem istniejących numerów i łączy zawartym w Załączniku A do Formularza oferty. Czas przejęcia numeracji nie powinien przekroczyć 24h od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi zawartego w umowie oraz nie powinien przekroczyć 24 h od przejęcie numerów lub/i łączy w kolejnych terminach, wyszczególnionych poniżej: - Morawica, 32-084, Morawica 356: Internet 10/10 Mbit/s- od 01.09.2017 ( Część III zamówienia), - Kraków, 31-115, ul. Plac Sikorskiego 2 m 9: numer analogowy 426 41 17 i Internet DSL od 31.08.2017 ( Część I zamówienia), 1.6.2 Usługi telekomunikacyjne powinny być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.6.3 Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zachowaniem numerów telefonów dotychczas wykorzystywanych, uruchomieniem i utrzymywaniem łącza, serwisowania urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, a niezbędnych do świadczenia usługi oraz kosztów związanych z dostosowaniem swojej infrastruktury telekomunikacyjnej, o ile zajdzie taka potrzeba w związku z realizacją usług na rzecz Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.6.4 Wszelkie prace instalacyjne, które będą niezbędne do uruchomienia świadczonych usług zostaną wykonane, (jeżeli okaże się to niezbędne), po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w/w prace wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami najpóźniej do dnia 31.07.2017 r. Wykonawca zapewni możliwość sprawdzenia współpracy urządzeń Zamawiającego z urządzeniami Wykonawcy do dnia 31.07.2017 r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.6.5 Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę dla wszystkich usług objętych zamówieniem, której płatnikiem będzie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Na fakturze muszą być umieszczone informacje dotyczące ilości, czasu trwania i kosztów rozmów poszczególnych abonentów. Na prośbę Zamawiającego udostępniane będą szczegółowe bilingi, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.6.6 W celu wyliczenia ogólnej wartości brutto oferty należy przyjąć do obliczeń okres 24 miesięcy za usługi, z wyjątkiem: a) w zakresie części 1 – ul. Plac Sikorskiego 2 m 9, 31-115 Kraków, należy przyjąć do obliczeń okres 23 miesięcy za usługi b) w zakresie części 3 – Morawica 356, 32-084 Morawica, należy przyjąć do obliczeń okres 23 miesiące za usługę. 1.6.7 Maksymalne wynagrodzenie, po zsumowaniu wszystkich faktur, w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto zamówienia. Podana w SIWZ ilość połączeń jest ilością szacunkową służącą wyłącznie do wyliczenia oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.6.8 Wykonawca zapewni należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych w sposób ciągły, tj. codziennie przez całą dobę przez okres realizacji zamówienia z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń, tj. poprawności wybierania numerów w kierunku wychodzącym i przychodzącym, braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usług, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.6.9 Zamawiający informuje, iż przeznaczona szacunkowa wartość zamówienia dla połączeń międzynarodowych poza kraje Unii Europejskiej wynosi 600 zł brutto (na okres trwania umowy). Ponadto połączenia międzynarodowe do krajów poza Unię Europejską będą rozliczane według cennika Wykonawcy dla klientów biznesowych, który będzie stanowił załącznik do umowy. Wartość przeznaczona na połączenia międzynarodowe do krajów poza Unię Europejską jest wartością maksymalną zryczałtowaną, która zostanie wpisana do wartości umowy i rozliczana będzie sukcesywnie do chwili jej wykorzystania. *dotyczy części 1 przedmiotu zamówienia 1.6.10 Wykonawca zapewni możliwość zmian typu lub/i ilości łączy w poszczególnych jednostkach Uczelni polegających na, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia: a) bez ponoszenia dodatkowych kosztów Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji w okresie obowiązywania umowy z 10% łączy lub numerów telefonów, b) bez ponoszenia dodatkowych kosztów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia w ramach obowiązującej umowy ilości łączy i numerów telefonów nie więcej niż o 10%, c) Wykonawca zapewni nieodpłatnie możliwość przeniesienia numeracji w obrębie podanych w załączniku nr 1 lokalizacji. 1.6.11 Usuwanie awarii, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia: a) w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca musi w terminie maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego, na piśmie, faksem lub mailem) usunąć awarię, b) w zakresie części 1 i 2 Wykonawca musi dysponować centrum zgłaszania problemów ze strony klientów (Customer Service) działającym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (24x7) Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o dysponowaniu centrum zgłaszania problemów oraz centrum monitorowania oraz wyznaczyć Opiekuna kluczowego Klienta, c) w zakresie części 3 Wykonawca gwarantuje, że Zamawiający będzie mógł zgłaszać problemy i awarie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 1.6.12 Przerwa w łączności związana z przejściem na nowy system, może wystąpić jedynie w dni wolne od pracy oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych i nie może trwać dłużej niż 24 godziny, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.6.13 W przypadku pojawienia się korzystniejszej ogólnie dostępnej oferty Wykonawcy na przedmiotową usługę, Zamawiający ma prawo do skorzystania z niej, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zakres zamówienia dla części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.7.1 Realizacja usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz usług dostępu do internetu w okresie 24 miesięcy, z wyjątkiem ul. Plac Sikorskiego 2 m 9, 31-115 Kraków, gdzie usługi będą trwały 23 miesiące. 1.7.2 Świadczenie usług w 29 lokalizacjach na terenie Krakowa – wykaz jednostek oraz zakres numeracji stanowi Załącznik A do Formularza oferty. 1.7.3 Rodzaje połączeń: lokalne i strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych oraz pozostałe. 1.7.4 Umożliwienie Zamawiającemu dwukierunkowego dostępu do publicznej sieci telefonii stacjonarnej za pośrednictwem łącz PRA (ISDN30B+D; 20B+D)) w 5 lokalizacjach – wykaz jednostek oraz zakres numeracji stanowi Załącznik A do Formularza oferty. 1.7.5 Świadczenie usług dostępu do Internetu w 3 lokalizacjach na terenie Krakowa – wykaz jednostek oraz zakres numeracji stanowi Załącznik A do Formularza oferty. 1.7.6 Zapewnienie usługi naliczania sekundowego w zakresie połączeń telefonicznych: lokalnych i strefowych, mobilnych, międzystrefowych, międzynarodowych generowanych na wszystkich numerach będących w posiadaniu Zamawiającego. Naliczanie sekundowe dotyczy polaczeń krajowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate, które będą wyceniane wg Cennika wykonawcy. 1.7.7 Średni, szacunkowy miesięczny ruch wychodzący z systemu telekomunikacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ma następującą strukturę: połączenia lokalne i infolinie – 493:32:22 połączenia do sieci komórkowej – 237:33:20 połączenia międzystrefowe - 58:58:48 połączenia międzynarodowe - 3:42:46 Podany powyżej ruch wychodzący z systemu nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do utrzymania podanej struktury ruchu w czasie realizacji umowy. 1.7.8 Zamawiający wymaga od Wykonawcy rzetelnych, czytelnych faktur niewymagających stosowania żadnych przeliczeń w celu uzyskania wysokości stawek za połączenia. Rozliczenia za połączenia będą odbywać się na następujących zasadach: wykonawca będzie stosował do rozliczeń za połączenia stawki naliczania sekundowego, wykonawca nie będzie naliczał opłaty za inicjację połączenia, wysokość stawek za połączenia telefoniczne nie ulegnie zwiększeniu w czasie trwania umowy. 1.7.9 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania całego zakresu miejskiej numeracji telefonicznej, który obecnie posiada Zamawiający. Nie dopuszcza się zmiany numeracji miejskiej aktualnie działających numerów telefonicznych i dostępów PRA. 1.7.10 W przypadku, gdy Wykonawca świadczy usługi telekomunikacyjne droga radiową, Zamawiający wymaga, aby usługa świadczona była w licencjonowanym paśmie radiowym, co Wykonawca potwierdzi decyzją w sprawie rezerwacji częstotliwości wydana zgodnie z art. 114 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz pozwoleniem radiowym w wydanym w oparciu o rezerwację częstotliwości, o którym mowa w art. 143 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zamawiający wyklucza świadczenie usług drogą radiową dla lokalizacji: -ul. Anny 12- ze względu na zabytkowy charakter budynku -ul. Medyczna 9- ze względu na występowanie awarii i zakłóceń 1.7.11 Usługa połączeń telefonicznych musi być zrealizowana dla zamawiającego przy wykorzystaniu stacjonarnego zakończenia sieci dostarczanego przez Wykonawcę w postaci cyfrowych łączy ISDN-PRA, ISDN-BRA oraz łączy analogowych w ilości i rodzaju podanych w Załączniku A do Formularza oferty, oddzielnie dla każdego obiektu/lokalizacji. Zamawiający wymaga, by połączenie sieci Wykonawcy z siecią Zamawiającego dokonywane było w każdym obiekcie/lokalizacji, na przełącznicy telekomunikacyjnej Zamawiającego. 1.7.12 W przypadku zakończenia usługi stykiem ISDN PRA z sygnalizacją DSS1 Zamawiający wymaga, by urządzenia końcowe zainstalowane były w pomieszczeniach węzłów teleinformatycznych. 1.7.13 Zamawiający nie poniesie opłaty jednorazowej związanej z ewentualnym przeniesieniem obecnego zakresu numeracyjnego do sieci Wykonawcy. 1.7.14 Wykonawca zapewni możliwość wykonywania połączeń do wszystkich sieci telekomunikacyjnych krajowych. 1.7.15 Zamawiający wymaga zapewnienia usług: CLIP, CLIR, COLP, COLR, FSK. Ewentualny koszt tych usług należy wliczyć w koszty rozmów. Usługi CLIP, CLIR, CLOR, FSK dotyczy łączy cyfrowych ISDN. Usługa CLIP dotyczy również łączy analogowych. 1.7.16 Wykonawca zapewni Zamawiającemu stałe kierowanie połączeń krajowych do własnej sieci bez konieczności każdorazowego wybierania numeru dostępowego sieci (prefiksu operatora). 1.7.17 Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączenia. 1.7.18 Dla wszystkich numerów o podwyższonej płatności oraz połączeń międzynarodowych Zamawiający wymaga bezpłatnej blokady połączeń wychodzących przy zachowaniu możliwości bezpłatnego jej usunięcia na pisemne żądanie Zamawiającego. 1.7.19 Wykonawca nie dokona blokady połączeń krajowych na numery infolinii 800... oraz innych usług typu informacja o numerach telefonów, usługa informuj i łącz. opłata za tego typu połączenia następować będzie wg. taryfy operatora (Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie możliwość blokady tych usług. 1.7.20 Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczał na żądanie, bezpłatnie pełne zestawienie bilingowe. Zamawiający wymaga udostępniania tych informacji poprzez stronę www dedykowaną dla obsługi konta Zamawiającego lub za pomocą nośnika CD lub inną formą elektroniczną ( np. przesłanie pliku e-mail) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku, po okresie rozliczeniowym. Wykonawca razem z ofertą przekaże dane teleadresowe związane ze składaniem wniosków, o których mowa powyżej. 1.7.21 W ramach przedstawionej oferty Wykonawca zobowiązuje się nie naliczać opłat za połączenia, o których mowa w p. 1.7.15 wyższych niż ceny oferowane przez Wykonawcę w ofercie publicznej dla klientów biznesowych. 1.7.22 Zamawiający wyklucza stosowanie technologii VoIP, numerów dostępowych oraz świadczenia usług z wykorzystaniem prefiksu, itp. technologii alternatywnych. 1.7.23 Blokada połączeń na 700-709 oraz 300 400 900 oraz inne numery z zaliczeniem w taryfach specjalnych. 1.7.24 Bezpłatne połączenia do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj: 112, 99, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984. 1.7.25 Uruchomienie usług POTS nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego wykonawcę, linie analogowe POTS będą świadczone przez obecnego wykonawcę. 1.8 Zakres zamówienia dla części 2 przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.8.1 Świadczenie usług dostępu do Internetu w okresie 24 miesięcy: Świadczenie usług w 3 lokalizacjach na terenie Krakowa - ul Racławicka 9a - ul. Zamojskiego 58 - ul. Bocheńska 4 1.8.2 Zamawiający umożliwi instalację urządzeń do teletransmisji (urządzeń HDSL,DSL,NT) w pomieszczeniach Zamawiającego nieodpłatnie. 1.8.3 Usługa dostępu do Internetu w podanych lokalizacjach ma być zakończona Interfejsem Ethernet. 1.8.4 Zamawiający wymaga publicznego, statycznego adresu IP, w lokalizacji ul. Zamojskiego 58- jeden adres IP, w lokalizacji ul. Racławicka 9a –podsieć 16 adresową, w lokalizacji ul. Bocheńska 4-podsieć 8 adresowa. 1.9 Zakres zamówienia dla części 3 przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.9.1 Świadczenie usług dostępu do stałego, symetrycznego połączenia z Internetem w lokalizacji - Morawica, 32-084, Morawica 365, w okresie 23 miesięcy. 1.9.2 Zamawiający umożliwi instalację urządzeń do teletransmisji (urządzeń HDSL,DSL,NT) w pomieszczeniach Zamawiającego nieodpłatnie. 1.9.3 Usługa dostępu do Internetu w podanych lokalizacjach ma być zakończona Interfejsem Ethernet. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową, odpowiednio do wzorów stanowiących Załączniki B, C, D do Formularza oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 64210000-1
Dodatkowe kody CPV: 64211100-9, 64200000-8, 64210000-1, 72411000-4, 72411000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT191157.34
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
NETIA S.A.,  biznes@netia.pl,  ul. Poleczki 13,  02-822,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121245,83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121245,83
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148783,52
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2    
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT25008.85
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
NETIA S.A.,  biznes@netia.pl,  ul. Poleczki 13,  02-822,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30907,44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30907,44
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30907,44
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3    
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT16097.56
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
NETIA S.A.,  biznes@netia.pl,  ul. Poleczki 13,  02-822,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14060,13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14060,13
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14116,71
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum