Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 310199 - 2016 z dnia 2016-09-19 r.
 
Kraków: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia), b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62320-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 49373-2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo , woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia), b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.18.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia), b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych. Sprawa znak: 141.2711.18.2016
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111100-9, 45111220-6, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45421000-4, 45421131-1, 45421132-8, 45450000-6, 45331220-4, 45331000-6, 45300000-0, 45311100-1, 45315300-1, 45421146-9, 45310000-3, 45311200-2, 45330000-9, 45331200-8, 45331200-8, 45320000-6, 45330000-9, 45321000-3, 45331000-6, 45331230-7,
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od 04.05.2016 do 20.06.2016r. Aneksem nr 1/2016 z dnia 20.06.2016r. - zmieniono termin realizacji na: od dnia 04.05.20016 do 19.10.2016r.

 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach zwierzętarni UJ CM zlokalizowanych w Krakowie ul. Wielicka 265, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/05/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Zakład Remontowo-Budowlany “BETKAN” Janusz Mędrala, Zdzisław Serafin Spółka Jawna,  ,  ul. Ostatnia 1C,  31-444,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 533773.41 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/08/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie zamówienia dodatkowego poprzez rozszerzenie przedmiotu umowy, określenie terminu wykonania robót dodatkowych, sposobu ich odbioru, sposobu wykonania, zmiana wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie o wartość robót dodatkowych, określenie sposobu rozliczenia robót dodatkowych, wskazanie obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia neleżytego wykonania umowy. Zmiana podstawy prawnej udzielania zamówień dodatkowych tj. na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2a.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej UZP, zamówienie dodatkowe do umów zawartych przed dniem wejścia ustawy Pzp, winno być dokonane w formie zmiany umowy. Ponadto zgodnie z treścią § 16 ust. 3 lit. e umowy nr 141.2711.18.2016 cz. IV z dnia 04.05.2016r. Zamawiający przewidział możliwość wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia dodatkowego.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonano zmian umowy w następującym zakresie: 1. § 1 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót remontowych w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych w Krakowie - ul. Wielicka 265, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych, w zakresie części IV przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 04.04.2016 r. oraz zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2016 z dnia 20.06.2016 r. i nr 3/2016 r. z dnia 17.08.2016 r. oraz kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe”. 2.§ 1 ust 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „ Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe oraz nadzorem autorskim”, 3.po § 2 ust 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „ Roboty dodatkowe objęte nadzorem autorskim i kosztorysem ofertowym - roboty dodatkowe realizowane będą w terminie od dnia 25.08.2016 r. do dnia 12.09.2016 r.”, 4.po § 2 ust 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „Za termin zakończenia realizacji robót dodatkowych uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót dodatkowych”. 5.§ 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: ” Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 901 392,72 zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 72/100 zł) w tym podatek VAT 23 % w kwocie 168 553,11 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 11/100 zł) w tym wynagrodzenie za roboty dodatkowe na kwotę 244 851,43 zł brutto w tym podatek VAT 23 % w kwocie 45 785,23 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 23/100 zł). 6.§ 3 ust. 1.2.a umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: „Opisem przedmiotu zamówienia”, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, złożoną ofertą przetargową, protokołami konieczności i kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe (stanowią zał. nr 1 do umowy), zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie”. 7.§ 8 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i dokonaniu ich końcowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych, które zostaną objęte osobną fakturą wystawioną i płatną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie”. 8.§ 9 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, wykraczających poza określenie przedmiotu umowy, których realizacja będzie konieczna dla prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie je realizować na podstawie wprowadzonych zmian do umowy stosownie do art. 19 ust. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 2. Na podstawie § 14 ust. 4 umowy Wykonawca wniesienie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie prac dodatkowych, o którym mowa w § 1 niniejszego aneksu tj. w kwocie 24 485,14 zł.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum