Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 341726 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
 
Kraków: Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 53503-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 117283-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.59.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45443000-4, 45453100-8, 45410000-4, 45421132-8, 45453000-7, 45422100-2, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45400000-1, 45450000-6, 45111220-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa z dnia 23.06.2016 r z terminem realizacji do dnia 23.09.2016 r. Aneks nr 1/2016 z dnia 22.09.2016 r. - zmiana terminu realizacji umowy od dnia 23.06.2016-28.09.2016r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/06/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Lider Konsorcjum : Firma Usługowa MAZI , Piotr Mazurek,  ,  Obrażejowice 23,  32-107,  Radziemice,  kraj/woj. małopolskie
Partner Konsorcjum : Firma Budowlano - Konserwatorska, Jarosław Woźniak,  ,  ul.Płk.Nullo 7/4,  31-543,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 346883.72 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/09/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie zamówienia uzupełniającego poprzez rozszerzenie przedmiotu umowy, określenie terminu wykonania robót uzupełniających, sposobu ich odbioru, sposobu wykonania, zmiana wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie o wartość robót uzupełniających, sposobu rozliczenia robót uzupełniających, obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art 19 ust. 3 pkt 2b ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw , a także interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej UZP zamówienie uzupełniające do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy Pzp winno być dokonane w formie zmiany umowy. Ponadto zgodnie z treścią § 1 ust. 5 umowy nr 141.2711.59.2016 z dnia 23.06.2016 r. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących przedmiot umowy.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonanie zmian umowy w następującym zakresie:1.§ 1 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: 1. Wykonawca zobowiązuje się: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia 27.05.2016 r. do wykonania zadania pn. „Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie,b)zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2016 z dnia 23.09.2016 r. oraz kosztorysem ofertowym z dnia 23.09.2016 r. – roboty uzupełniające do wymiany 14 szt. zlokalizowanych na elewacji południowej - część wschodnia wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie – zamówienie uzupełniające (ujętych w II etapie). 2.§ 1 ust 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” oraz protokół konieczności nr 2/2016 z dnia 23.09.2016 r. oraz kosztorys ofertowy z dnia 23.09.2016 r. – roboty uzupełniające”,3. po § 2 ust 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „Roboty uzupełniające objęte protokołem konieczności nr 2/2016 z dnia 23.09.2016 r. i kosztorysem ofertowym z dnia 23.09.2016 r. – roboty uzupełniające realizowane będą od dnia 23.09.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.”.4. po § 2 ust 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „Za termin zakończenia realizacji robót uzupełniających uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót uzupełniających”. 5.§ 3 ust. 1.2.a umowy otrzymuje brzmienie:„wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę, wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, złożoną ofertą przetargową, protokołem konieczności nr 2/2016 z dnia 23.09.2016 r. i kosztorysem ofertowym z dnia 23.09.2016 r. – roboty uzupełniające, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie”. 6.§ 8 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:„Za wykonanie przedmiotu nin. umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości 632 930,10 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści 10/100 zł), w tym podatek VAT 23% w kwocie 118 352,78 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa 78/100 zł) w tym m.in.: -wynagrodzenie za roboty uzupełniające na kwotę 206 263,12 zł brutto (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 12/100 zł) w tym podatek VAT 23 % w kwocie 38 569,52 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 52/100 zł).7.§ 11 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i dokonaniu ich końcowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, z wyłączeniem robót uzupełniających, które zostaną objęte osobną fakturą wystawioną i płatną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie”.8. po § 11 ust. 16 dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu: Należność wynikająca z faktury za roboty uzupełniające będzie regulowana według następujących zasad: a)kwota 92 434,83 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery 83/100 zł) z dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na podstawie umowy Nr WD-I/I.41/63/2016 z dnia 13.05.2016r., wraz aneksami oraz na podstawie pisma nr SKOZK 1900/2016-Wn-I-31-(7)-2016 z dnia 01.09.2016 r. o przyznanie dodatkowych środków, b)kwota 113 828,29 zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem 29/100 zł) środki własne UJ CM, zgodnie z umową Nr 141.2711.59.2016 z dnia 23.06.2016 r. wraz z aneksami. 2 Na podstawie § 16 ust. 4 umowy Wykonawca wniesienie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robót uzupełniających, o których mowa w § 1 niniejszego aneksu tj. w kwocie 20 626,31 zł.
 
 Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum