Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

 
Ogłoszenie nr 341804 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
 
Kraków: Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 53503-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 117283-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.59.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w złączniku nr 1 do SIWZ.
 
II.4) Główny kod CPV:45443000-4
Dodatkowe kody CPV:45453100-8, 45410000-4, 45421132-8, 45453000-7, 45422100-2, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45400000-1, 45450000-6, 45111220-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa z dnia 23.06.2016 r. z terminem realizacji do dnia 23.09.2016 r. Aneks nr 1/ 2016 z dnia 22.09.2016 r. - zmiana terminu realizacji umowy od dnia 23.06.2016-28.09.2016r. Aneks nr 2/2016 z dnia 23.09.2016 r- roboty uzupełniające realizowane od dnia 23.09.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/06/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Lider Konsorcjum :Firma Usługowa MAZI , Piotr Mazurek,  ,  Obrażejowice 23,  32-107,  Radzimice,  kraj/woj. małopolskie
Partner Konsorcjum : Firma Budowlano-Konserwatorska, Jarosław Woźniak,  ,  ul. Płk. Nullo 7/4,  31-543,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 346883.72 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/09/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: dokonano zmiany umowy w następujacym zakresie : zmiana terminu końcowego realizacji umowy
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dopuszcza się zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.Zamawiający na podstawie § 18 ust. 3 lit. b umowy 141.2711.59.2016 przewidział możliwość dokonania takiej zmiany.Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 28.09.2016 r.strony ustaliły zmianę terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy na dzień 18.10.2016 r.Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 23.06.2016 z terminem zakończenia do dnia 23.09.2016 r. W dniu 23.09.2016 r. zawarto aneks nr1/2016. Na podstawie okoliczności opisanych w protokole konieczności nr 1/2016 mocą przedmiotowego aneksu przedłużono termin realizacji umowy do dnia 28.09.2016 r. W dniu 17.07.2016 została powołana komisja składająca się z przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Krakowa, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Wykonawcy i Zamawiającego.Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 13.05.2016 r. prace konserwatorskie prowadzone na mocy umowy zawartej z wykonawcą powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. W dniu 28.09.2016 odbyło się spotkanie komisji konserwatorskiej, na którym nadal nie udało się wybrać ostatecznej kolorystyki elewacji. Wykonawca przedstawił kolejne próbki, które nie zostały zaakceptowane. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków chce zachować zabytkowy charakter jaki miały cementy romańskie jednak efekt po zastosowaniu farb na bazie cementów romańskich na podstawie przedstawianych przez Wykonawcę kolejnych próbek jest dla przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie zadowalający dlatego poprosił o kolejne próbki. Termin kolejnej komisji wstępnie został ustalony na dzień 4.10.2016 r. Zakres przedmiotowy umowy został przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy, za wyjątkiem prac malarskich. Prace te zostały wstrzymane z przyczyn szczegółowo wskazanych w protokole konieczności nr 1/2016. Wykonawca wskazuje, że ich realizacja zajmie 2 tygodnie. Przy założeniu, że zaproponowana przez Wykonawcę kolorystyka zostanie w dniu 4.10.2016r. zatwierdzona oraz przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na wykonanie prac malarskich na elewacji Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu realizacji umowy do dnia 18.10.2016 r.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonanie zmian umowy w następującym zakresie: Na podstawie § 18 ust. 3 lit. b umowy oraz przy uwzględnieniu okoliczności zawartych w protokole konieczności nr 3/2016 z dnia 28.09.2016 r., Strony zgodnie ustalają zmianę § 2 ust 1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 18.10.2016 r.”

 
 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum