Treść ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2018-10-17

Ogłoszenie nr 637582-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.
 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12 , 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
Numer referencyjny: 141.2711.81.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż i instalację we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny oraz świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę) dla części piątej przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz punktowane dodatkowo w kryterium oceny i porównania ofert parametry techniczne, zawierają Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble medyczne, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: a) Wózek reanimacyjny pediatryczny z wyposażeniem - 2 szt. CZĘŚĆ 2: a) Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 7 szt. CZĘŚĆ 3: a) Wózek transportowo – zabiegowy - 6 szt. CZĘŚĆ 4: a) Łóżko dla noworodka - 1 szt. CZĘŚĆ 5: a) Łóżko porodowe - 1 szt. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: 1.7.1 Dostawę wraz z transportem, wniesieniem i wyładunkiem na koszt Wykonawcy przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach 9:00 – 13:00 pod adres: Zakład Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, oraz sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego i podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.2 Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych dostaw przedmiotu zamówienia (obejmujących poszczególne meble medyczne) po wcześniejszym zawiadomieniu go przez Wykonawcę nie później niż na 2 dni robocze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia za faktycznie wykonane dostawy mebli medycznych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie faktur wystawionych z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy. 1.7.3 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy. 1.7.4 Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.5 Dostarczenie wraz z dostawą instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji papierowej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.6 Dostarczenie wraz z dostawą karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, w razie sprzeczności zapisów karty pierwszeństwo mają postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.7 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesieniu do części 1 i 3 przedmiotu zamówienia. 1.7.8 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 2. 1.7.9 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. 1.7.10 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 5. 1.7.11 Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie podpisania protokołu odbioru mebli medycznych (wykonanych dostaw). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy gwarancyjne wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.12 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo Zamawiający wymaga świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę). 1.7.13 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo szkolenie minimum 2 godziny zegarowe dla 5 pracowników Zamawiającego w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 1.7.14 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili pisemnego zgłoszenia o zaistniałej wadzie sprzętu/urządzenia, przesłanego (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia. W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.17 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.18 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz do wyjaśnień Wykonawcy w toku postępowania, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy, do 56 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesienie od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 33192000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33192000-2
33192000-2
33190000-8
33192120-9
33192120-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 172682,30
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminach zawartych w SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy do 56 dni kalendarzowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, musi zostać wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy i z uwzględnieniem pkt. 13)SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.2.1.1 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.2.1.2 dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 4.1 zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych 4.2 zmiany, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, tj. 1) zmiana terminu wykonania zamówienia wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowe, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, 2) zmiany postanowień umowy związane ze: a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); b) zmiany numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, d) zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy, 3) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, 4) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie dostawy, 5) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 - Wózek reanimacyjny pediatryczny z wyposażeniem - 2 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż i instalację we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny oraz świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę) dla części piątej przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz punktowane dodatkowo w kryterium oceny i porównania ofert parametry techniczne, zawierają Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble medyczne, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: a) Wózek reanimacyjny pediatryczny z wyposażeniem - 2 szt. CZĘŚĆ 2: a) Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 7 szt. CZĘŚĆ 3: a) Wózek transportowo – zabiegowy - 6 szt. CZĘŚĆ 4: a) Łóżko dla noworodka - 1 szt. CZĘŚĆ 5: a) Łóżko porodowe - 1 szt. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: 1.7.1 Dostawę wraz z transportem, wniesieniem i wyładunkiem na koszt Wykonawcy przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach 9:00 – 13:00 pod adres: Zakład Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, oraz sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego i podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.2 Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych dostaw przedmiotu zamówienia (obejmujących poszczególne meble medyczne) po wcześniejszym zawiadomieniu go przez Wykonawcę nie później niż na 2 dni robocze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia za faktycznie wykonane dostawy mebli medycznych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie faktur wystawionych z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy. 1.7.3 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy. 1.7.4 Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.5 Dostarczenie wraz z dostawą instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji papierowej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.6 Dostarczenie wraz z dostawą karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, w razie sprzeczności zapisów karty pierwszeństwo mają postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.7 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesieniu do części 1 i 3 przedmiotu zamówienia. 1.7.8 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 2. 1.7.9 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. 1.7.10 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 5. 1.7.11 Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie podpisania protokołu odbioru mebli medycznych (wykonanych dostaw). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy gwarancyjne wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.12 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo Zamawiający wymaga świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę). 1.7.13 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo szkolenie minimum 2 godziny zegarowe dla 5 pracowników Zamawiającego w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 1.7.14 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili pisemnego zgłoszenia o zaistniałej wadzie sprzętu/urządzenia, przesłanego (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia. W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.17 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.18 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz do wyjaśnień Wykonawcy w toku postępowania, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy, do 56 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesienie od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192000-2, 33192000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19525,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 25,00
Gwarancja 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminach zawartych w SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy do 56 dni kalendarzowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, musi zostać wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy i z uwzględnieniem pkt. 13)SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

 
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 7 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż i instalację we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny oraz świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę) dla części piątej przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz punktowane dodatkowo w kryterium oceny i porównania ofert parametry techniczne, zawierają Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble medyczne, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: a) Wózek reanimacyjny pediatryczny z wyposażeniem - 2 szt. CZĘŚĆ 2: a) Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 7 szt. CZĘŚĆ 3: a) Wózek transportowo – zabiegowy - 6 szt. CZĘŚĆ 4: a) Łóżko dla noworodka - 1 szt. CZĘŚĆ 5: a) Łóżko porodowe - 1 szt. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: 1.7.1 Dostawę wraz z transportem, wniesieniem i wyładunkiem na koszt Wykonawcy przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach 9:00 – 13:00 pod adres: Zakład Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, oraz sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego i podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.2 Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych dostaw przedmiotu zamówienia (obejmujących poszczególne meble medyczne) po wcześniejszym zawiadomieniu go przez Wykonawcę nie później niż na 2 dni robocze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia za faktycznie wykonane dostawy mebli medycznych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie faktur wystawionych z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy. 1.7.3 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy. 1.7.4 Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.5 Dostarczenie wraz z dostawą instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji papierowej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.6 Dostarczenie wraz z dostawą karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, w razie sprzeczności zapisów karty pierwszeństwo mają postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.7 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesieniu do części 1 i 3 przedmiotu zamówienia. 1.7.8 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 2. 1.7.9 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. 1.7.10 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 5. 1.7.11 Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie podpisania protokołu odbioru mebli medycznych (wykonanych dostaw). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy gwarancyjne wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.12 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo Zamawiający wymaga świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę). 1.7.13 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo szkolenie minimum 2 godziny zegarowe dla 5 pracowników Zamawiającego w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 1.7.14 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili pisemnego zgłoszenia o zaistniałej wadzie sprzętu/urządzenia, przesłanego (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia. W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.17 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.18 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz do wyjaśnień Wykonawcy w toku postępowania, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy, do 56 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesienie od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192000-2, 33192000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50204,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminach zawartych w SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy do 56 dni kalendarzowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, musi zostać wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy i z uwzględnieniem pkt. 13)SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

 
Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3 - Wózek transportowo - zabiegowy - 6 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż i instalację we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny oraz świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę) dla części piątej przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz punktowane dodatkowo w kryterium oceny i porównania ofert parametry techniczne, zawierają Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble medyczne, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: a) Wózek reanimacyjny pediatryczny z wyposażeniem - 2 szt. CZĘŚĆ 2: a) Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 7 szt. CZĘŚĆ 3: a) Wózek transportowo – zabiegowy - 6 szt. CZĘŚĆ 4: a) Łóżko dla noworodka - 1 szt. CZĘŚĆ 5: a) Łóżko porodowe - 1 szt. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: 1.7.1 Dostawę wraz z transportem, wniesieniem i wyładunkiem na koszt Wykonawcy przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach 9:00 – 13:00 pod adres: Zakład Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, oraz sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego i podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.2 Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych dostaw przedmiotu zamówienia (obejmujących poszczególne meble medyczne) po wcześniejszym zawiadomieniu go przez Wykonawcę nie później niż na 2 dni robocze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia za faktycznie wykonane dostawy mebli medycznych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie faktur wystawionych z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy. 1.7.3 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy. 1.7.4 Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.5 Dostarczenie wraz z dostawą instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji papierowej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.6 Dostarczenie wraz z dostawą karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, w razie sprzeczności zapisów karty pierwszeństwo mają postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.7 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesieniu do części 1 i 3 przedmiotu zamówienia. 1.7.8 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 2. 1.7.9 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. 1.7.10 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 5. 1.7.11 Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie podpisania protokołu odbioru mebli medycznych (wykonanych dostaw). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy gwarancyjne wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.12 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo Zamawiający wymaga świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę). 1.7.13 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo szkolenie minimum 2 godziny zegarowe dla 5 pracowników Zamawiającego w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 1.7.14 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili pisemnego zgłoszenia o zaistniałej wadzie sprzętu/urządzenia, przesłanego (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia. W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.17 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.18 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz do wyjaśnień Wykonawcy w toku postępowania, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy, do 56 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesienie od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192000-2, 33190000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 75000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Gwarancja 10,00
Parametry techniczno-użytkowe 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminach zawartych w SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy do 56 dni kalendarzowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, musi zostać wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy i z uwzględnieniem pkt. 13)SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

 
Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4 - Łóżko dla noworodka - 1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż i instalację we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny oraz świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę) dla części piątej przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz punktowane dodatkowo w kryterium oceny i porównania ofert parametry techniczne, zawierają Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble medyczne, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: a) Wózek reanimacyjny pediatryczny z wyposażeniem - 2 szt. CZĘŚĆ 2: a) Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 7 szt. CZĘŚĆ 3: a) Wózek transportowo – zabiegowy - 6 szt. CZĘŚĆ 4: a) Łóżko dla noworodka - 1 szt. CZĘŚĆ 5: a) Łóżko porodowe - 1 szt. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: 1.7.1 Dostawę wraz z transportem, wniesieniem i wyładunkiem na koszt Wykonawcy przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach 9:00 – 13:00 pod adres: Zakład Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, oraz sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego i podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.2 Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych dostaw przedmiotu zamówienia (obejmujących poszczególne meble medyczne) po wcześniejszym zawiadomieniu go przez Wykonawcę nie później niż na 2 dni robocze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia za faktycznie wykonane dostawy mebli medycznych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie faktur wystawionych z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy. 1.7.3 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy. 1.7.4 Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.5 Dostarczenie wraz z dostawą instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji papierowej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.6 Dostarczenie wraz z dostawą karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, w razie sprzeczności zapisów karty pierwszeństwo mają postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.7 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesieniu do części 1 i 3 przedmiotu zamówienia. 1.7.8 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 2. 1.7.9 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. 1.7.10 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 5. 1.7.11 Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie podpisania protokołu odbioru mebli medycznych (wykonanych dostaw). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy gwarancyjne wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.12 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo Zamawiający wymaga świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę). 1.7.13 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo szkolenie minimum 2 godziny zegarowe dla 5 pracowników Zamawiającego w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 1.7.14 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili pisemnego zgłoszenia o zaistniałej wadzie sprzętu/urządzenia, przesłanego (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia. W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.17 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.18 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz do wyjaśnień Wykonawcy w toku postępowania, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy, do 56 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesienie od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192000-2, 33192120-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2952,96
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Gwarancja 10,00
Parametry techniczno-użytkowe 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminach zawartych w SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy do 56 dni kalendarzowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, musi zostać wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy i z uwzględnieniem pkt. 13)SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

 
Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5 - Łóżko porodowe - 1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż i instalację we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny oraz świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę) dla części piątej przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz punktowane dodatkowo w kryterium oceny i porównania ofert parametry techniczne, zawierają Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble medyczne, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1: a) Wózek reanimacyjny pediatryczny z wyposażeniem - 2 szt. CZĘŚĆ 2: a) Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 7 szt. CZĘŚĆ 3: a) Wózek transportowo – zabiegowy - 6 szt. CZĘŚĆ 4: a) Łóżko dla noworodka - 1 szt. CZĘŚĆ 5: a) Łóżko porodowe - 1 szt. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: 1.7.1 Dostawę wraz z transportem, wniesieniem i wyładunkiem na koszt Wykonawcy przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach 9:00 – 13:00 pod adres: Zakład Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, oraz sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego i podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia odpowiednio od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.2 Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych dostaw przedmiotu zamówienia (obejmujących poszczególne meble medyczne) po wcześniejszym zawiadomieniu go przez Wykonawcę nie później niż na 2 dni robocze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia za faktycznie wykonane dostawy mebli medycznych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie faktur wystawionych z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy. 1.7.3 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy. 1.7.4 Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.5 Dostarczenie wraz z dostawą instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji papierowej), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.6 Dostarczenie wraz z dostawą karty gwarancyjnej, zgodnej z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, w razie sprzeczności zapisów karty pierwszeństwo mają postanowienia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.7 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesieniu do części 1 i 3 przedmiotu zamówienia. 1.7.8 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 2. 1.7.9 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. 1.7.10 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie części 5. 1.7.11 Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie podpisania protokołu odbioru mebli medycznych (wykonanych dostaw). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy gwarancyjne wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.12 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo Zamawiający wymaga świadczenie przeglądu gwarancyjnego w siedzibie Użytkownika, minimum 1 (jeden) w okresie gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (przy czym Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny w okresie 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę). 1.7.13 W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia dodatkowo szkolenie minimum 2 godziny zegarowe dla 5 pracowników Zamawiającego w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 1.7.14 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego w miejscu Użytkowania, przez autoryzowany serwis lub przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili pisemnego zgłoszenia o zaistniałej wadzie sprzętu/urządzenia, przesłanego (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia. W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7.17 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. 1.7.18 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz do wyjaśnień Wykonawcy w toku postępowania, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy, do 56 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, odpowiednio w odniesienie od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192000-2, 33192120-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 25,00
Parametry techniczno-użytkowe 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia. 1. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminach zawartych w SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy do 56 dni kalendarzowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, musi zostać wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy i z uwzględnieniem pkt. 13)SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.Powrót