Załącznik do ogłoszenia


Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.

Załącznik opublikowano: 2017-06-21

 

Sprawa znak: 141.2711.41.2017                                                                                        Kraków, dnia 21.06.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2017/17

Adresaci:

 1. Biotech Poland Sp. z o. o.;Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa

 2. Immunogen Polska Sp. z o.o.; ul. Bernardyńska 16B/104; 02-904 Warszawa

 3. Polgen Sp. z o. o.- Sp. K., ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź

 4. CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz

 5. Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 507910-N-2017 z dnia 15.05.2017r.oraz zmienionego w dniach 19.05.2017 w BZP pod numerem 85745 – 2017 i w dniu 23.05.2017 w BZP pod numerem 87001-2017.

  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4 zamówienia

  W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zamówienia w zakresie części 4  zamówienia.

  Uzasadnieniem decyzji Zamawiającego jest zaistnienie okoliczności, które wypełniają dyspozycję art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w części 4  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a wszystkie złożone oferty zostały odrzucone z powodu niezgodności ich treści z treścią SIWZ.      

  INFORMACJA O OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT I UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERT ZŁOŻONYCH W CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA:

 6. Oferta Nr 1 Firmy Biotech Poland Sp. z o. o.; Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 3 Zamawiający wymagał płytek o pojemności całkowitej dołka minimum 3,5ml . Wykonawca w pozycji 3 zaoferował płytki o objętości całkowitej dołka 3,33 ml. W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

  Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 4 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 4 Zamawiający wymagał płytek o pojemności całkowitej dołka minimum 1,4 ml . Wykonawca w pozycji 4 zaoferował płytki o objętości całkowitej dołka 1,31 ml. W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 4 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

  Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 5 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 5 Zamawiający wymagał płytek o pojemności całkowitej dołka minimum 0,37 ml . Wykonawca w pozycji 5 zaoferował płytki o objętości całkowitej dołka 0,36 ml. W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 5 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

 7. Oferta Nr 3 Firmy Immunogen Polska Sp. z o.o.; ul. Bernardyńska 16B/104; 02-904 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Zamawiający pismem z dnia 12.06.2017r (nr wew. pisma 141.2711.41.2017/9) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia kart charakterystyki, kart katalogowych lub innych dokumentów wymienionych w punkcie 3.3 SIWZ na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca nie dostarczył ww. dokumentów w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 14.06.2017 do godz. 14.00. W związku z powyższym Oferta Nr 3 Firmy Immunogen Polska Sp. z o.o podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2

 8. Oferta Nr 4 Firmy Polgen Sp. z o. o.- Sp. K., ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 1 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 1 Zamawiający wymagał płytek o powierzchni hodowlanej minimum 9,6 cm2 . Wykonawca w pozycji 1 zaoferował przedmiot zamówienia o powierzchni hodowlanej dołka 9,5 cm2 . W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 1 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

  Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 3 Zamawiający wymagał płytek o pojemności całkowitej dołka minimum 3,5 ml . Wykonawca w pozycji 3 zaoferował płytki o pojemności całkowitej dołka 3,4 ml. W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

 9. Oferta Nr 7 Firmy CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 7 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 7 Zamawiający wymagał płytek o powierzchni hodowlanej minimum 0,36 cm2. Wykonawca w pozycji 7 zaoferował płytki o powierzchni  0,28 cm2. W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 7 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

 10. Oferta Nr 9 Firmy Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 3 Zamawiający wymagał płytek o powierzchni hodowlanej minimum 2,0 cm2. Wykonawca w pozycji 3 zaoferował płytki o powierzchni  1,9 cm2.

  W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

  Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 6 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 6 Zamawiający wymagał płytek o powierzchni hodowlanej minimum 0,36cm2. Wykonawca w pozycji 6 zaoferował przedmiot zamówienia o powierzchni  0,35cm2. W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 6 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

  Wykonawca w załączniku D do Formularza oferty (w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia) w pozycji 7 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W pozycji 7 Zamawiający wymagał płytek o powierzchni hodowlanej minimum 0,36 cm2. Wykonawca w pozycji 7 zaoferował płytki o powierzchni  0,28 cm2.

  W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 7 (w załączniku D do Formularza oferty) w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia płytki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Sprawa znak: 141.2711.41.2017                                                                       Kraków, dnia 01.06.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2017/6

Informacja o unieważnieniu postępowania

w zakresie części 2 i 3 przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 507910-N-2017 z dnia 15.05.2017r.oraz zmienionego w dniach 19.05.2017 w BZP pod numerem 85745 – 2017 i w dniu 23.05.2017 w BZP pod numerem 87001-2017.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 2 i 3 zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W części 2 i 3 przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.


Powrót