Załącznik do ogłoszenia


Świadczenie usług ubezpieczenia: posiadania mienia; odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności; komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych. Sprawa znak: 141.2711.28.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-29

Kraków, dnia 29 czerwca 2017 r.

 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn. świadczenie usług ubezpieczenia: posiadania mienia; odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności; komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych, następstw nieszczęśliwych wypadków ogłoszonego w dniu 12.06.2017 r., pod numerem 530317-N-2017.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ODPOWIEDNIO DLA CZĘŚCI 1-5 ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zapadły następujące rozstrzygnięcia:

 

W części 1 zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie

W części 2 zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy WARTA S.A

W części 3 zamówienia Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania

W części 4 zamówienia Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania

W części 5 zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie

 

UZASADNIENIE I STRESZCZENIE OCENY PORÓWNANIA OFERT

 

CZĘŚĆ I

W zakresie części I zamówienia wpłynęły 3 oferty, które oceniono w następujący sposób:

  1. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji – oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 83,99 pkt (48,99 pkt w kryterium cena, 35 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);
  2. WARTA S.A ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 70,18 pkt (45,18 pkt w kryterium cena, 25 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);
  3. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 85 pkt (60 pkt w kryterium cena, 25 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);

 

W związku z powyższym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych to jest nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

CZĘŚĆ II

W zakresie części II wpłynęła 1 oferta, którą oceniono w następujący sposób:

  1. WARTA S.A ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 85 pkt (60 pkt w kryterium cena, 25 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);

 

W związku z powyższym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy WARTA S.A.

 

Zamawiający niezwłocznie (bez zachowania 5 dniowego terminu) skontaktuje się z wykonawcą w celu zawarcia umowy, zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

 

CZĘŚĆ III

W zakresie części III zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w tym zakresie na podstawie dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 

CZĘŚĆ IV

W zakresie części IV zamówienia wpłynęła 1 oferta Wykonawcy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie z ceną oferty brutto 61 710,10 zł. Tymczasem Zamawiający przed otwarciem ofert wskazał, iż na realizację części IV przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę brutto 45 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty Wykonawcy, w związku z czym unieważnił przedmiotowe postępowanie w tym zakresie na podstawie dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

CZĘŚĆ V

W zakresie części V wpłynęła 1 oferta, którą oceniono w następujący sposób:

  1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 60 pkt (60 pkt w kryterium cena, 0 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);

 

W związku z powyższym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie

 

Zamawiający niezwłocznie (bez zachowania 5 dniowego terminu) skontaktuje się z wykonawcą w celu zawarcia umowy, zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Informacja o możliwości wniesienia odwołania: Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma poprzez przesłanie faksu na nr 12 398 37 01 lub na adres email: dzp@cm-uj.krakow.pl.


Powrót