Załącznik do ogłoszenia


Wykonanie systemu sterowania multimediami w Auli niebieskiej oraz dostawę dwóch projektorów multimedialnych instalacyjnych do sal wykładowych (Auli czerwonej i Auli niebieskiej) w Instytucie Stomatologii. Znak sprawy: 141.2711.36.2017

Załącznik opublikowano: 2017-07-13

Sprawa znak: 141.2711.36.2017                                                                   Kraków, dnia 13.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.36.2017/1

wg rozdzielnika

  

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na wykonanie systemu sterowania multimediami w Auli niebieskiej oraz dostawę dwóch projektorów multimedialnych instalacyjnych do sal wykładowych (Auli czerwonej i Auli niebieskiej) w Instytucie Stomatologii, ogłoszonego w BZP nr 547115-N-2017 w dniu 07.07.2017r.

W związku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

pkt. 11) ppkt. 1, 3 oraz 6 SIWZ na następujące brzmienie:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246, do dnia 20.07.2017r. do godz. 10:00.                                                                                                                                    
    3.  Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11) 1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie wykonania systemu sterowania multimediami w Auli niebieskiej oraz dostawę dwóch projektorów multimedialnych instalacyjnych do sal wykładowych (Auli czerwonej i Auli niebieskiej) w Instytucie Stomatologii, sprawa znak 141.2711.36.2017 - nie otwierać przed dniem 20.07.2017 r. godz. 10:15.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
    6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.07.2017r. o godzinie 10:15 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246.

 

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jej wyniku zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Powrót