Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2017-01-20

Kraków, dnia 20.01.2017 r.

Sprawa znak: 141.2713.14.2016
Nr wew. pisma 141.2713.14.2016/3

Zamawiający:
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do mikromacierzy w ramach projektu pt. „Profilowanie ekspresji genów w limfocytach T regulatorowych u dzieci z przejściową hipogammaglobulineamią wieku dziecięcego – implikacje patogenetyczne” dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30 663 Kraków.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum działając zgodnie z art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), informuje, iż w dniu 09.12.2016 r. udzielił zamówienia na dostawę odczynników do mikromacierzy w ramach projektu pt. „Profilowanie ekspresji genów w limfocytach T regulatorowych u dzieci z przejściową hipogammaglobulineamią wieku dziecięcego – implikacje patogenetyczne” dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30 663 Kraków, następującemu Wykonawcy:

Biomedica Poland Sp. z o.o.,
ul. Raszyńska 13,
05-500 Piaseczno:
cena brutto: 182 901,00 zł


Powrót