Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.80.2018

Załącznik opublikowano: 2018-10-10

                                                                                                                                                              Kraków, dnia 10.10.2018r.

Sprawa znak: 141.2711.80.2018

Pismo nr 141.2711.80.2018/1

wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. poz. 1759 z późn. zm.), w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej, ogłoszonego w Dz. U. UE pod nr 2018/S 190-429347 z dnia 03.10.2018r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 z dnia 05.10.2018r.:

Dotyczy pozycji 540

Produkt o nr kat. C7017 nie występuje w opak. 5G, najmniejsze opak. To 25G. czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tego produktu w opak. 25G?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 540 załącznika nr 1 do SIWZ produktu w opakowaniu 25G. W związku z czym zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) we wskazanej powyżej pozycji o numerze 540.

Pytanie nr 2 z dnia 05.10.2018r.:

Dotyczy zapisów Umowy w § 7. Kary umowne, pkt 2., ppkt a), c) i d)

Zamawiający we wzorze Umowy do ww. postępowania przewidział wysokie kary umowne, w związku z tym:

Dot. ppkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,2% za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 9 lub dostarczenie przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 3 ust. 2, dostarczenie przedmiotu umowy w sposób niekompletny, wadliwy lub z krótszym terminem ważności niż termin, o którym mowa w § 3 ust. 13?

Dot. ppkt c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,2% za opóźnienie w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w okresie trwania rękojmi i gwarancji?

Dot. ppkt d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,1% za niedostarczenie Kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w terminie wskazanym w § 1 ust. 8 dla odczynników zawartych w otwartym katalogu producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych do zaproponowanej wysokości 0,2% w przypadkach wskazanych w par. 7 pkt 2., ppkt a), c) i d) wzoru umowy i podtrzymuje zapisy wzoru umowy we wskazanym zakresie w dotychczasowym brzmieniu. Zamawiający wyjaśnia i przypomina, iż kary umowne w zakresach wynikających z pytania są liczone od wartości wynagrodzenia umownego brutto za niedostarczoną zgodnie z zamówieniem część zamówienia, nie zaś od całości co również istotnie wpływa na zmniejszenie wysokości kar.

 

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.cm-uj.krakow.pl) znajduje się Załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), uwzględniający dokonaną zmianę w zakresie poz. 540.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 


Powrót