Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.89.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-09

09/11/2018    S216    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Odczynniki i środki kontrastowe

2018/S 216-493927

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-445098)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Tel.: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 123983701
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Numer referencyjny: 141.2711.89.2018
II.1.2)Główny kod CPV
33696000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników określa załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Bio-Techne udostępniony na stronie internetowej producenta tj.: https://www.bio-techne.com, który zawiera odczynniki nie uwzględnione w załączniku nr 1 do SIWZ a objęte przedmiotem zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445098

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj. musi wykazać, iż:

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum dwie dostawy odczynników o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto), wykonane lub wykonywane należycie przez okres co najmniej 12 miesięcy każda w ramach jednego kontraktu (załącznik A do Formularza oferty).

Poprzez „jeden kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu. W przypadku dostaw aktualnie realizowanych Zamawiający uzna wyłącznie dostawy, które Wykonawca realizuje już przez okres minimum 12 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczna i zawodową pozwalająca na realizację zamówienia, tj. musi wykazać, iż:

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej jedną dostawę odczynników o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), wykonaną/e lub wykonywaną/e należycie przez okres co najmniej 3 miesięcy w ramach jednego kontraktu (załącznik A do Formularza oferty).

Poprzez „jeden kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego.

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2019

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2019

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 11:05
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje:


Powrót