Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-21

Sprawa znak: 141.2711.91.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kraków, dnia 21.11.2018r.

pismo nr 141.2711.91.2018/3

 

Adresaci:

 1. Zakład Urządzeń Medycznych „UNIMED” inż. Adam Andruszczak , ul. Trawnik 26A-28, 85-376 Bydgoszcz

  e-mail: biuro@unimed.com.pl

 2. FARUM Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, e-mail: marketing@farum.com.pl

 3. M4Medical Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, e-mail:info@m4medical.com

 4. Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa, e-mail: przetargi@promed.com.pl

 5. Ascor Med Sp. z o.o., ul. Syta 177, 02-987 Warszawa, Adres do korespondencji:, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa,

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986), na wyłonienie Wykonawcy
  w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejnr 2018/S 197-445082 z dnia 12.10.2018r.

  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Uzasadnienie:

  W zakresie części 2 przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.




Powrót