Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2019r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.90.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-29

Sprawa znak: 141.2711.90.2018                                                                                 

Nr wew. pisma: 141.2711.90.2018/3                                                                                   Kraków, dnia 29.11.2018r.

 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ” (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2019r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 648397-N-2018 z dnia 15.11.2018r. oraz zmienionego ogłoszeniem o  zmianie ogłoszenia nr 500280256-N-2018 z dnia 22-11-2018r.

 

 

Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części od 1 do 342 łącznie kwotę: 54 249,03 zł brutto.

 

Części od 1 do 342:

 

 Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto w zł

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Wydawnictwo Naukowe

PWN S.A.
ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460 Warszawa

Łączna cena oferty brutto odpowiednio  w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia:


54 249,03 zł brutto (szczegółowy wykaz kwot brutto dla 342 części zawiera załącznik do zestawienia otrzymanych ofert)

od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. odpowiednio              w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia.

Płatności nastąpią zgodnie    z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia.

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.


Powrót