Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.82.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-05

 

Kraków, dn. 05.12.2018r.

Sprawa znak: 141.2711.82.2018

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.82.2018/12

Adresaci:

 1. Iwona Bodys – Cupak os. Dywizjonu 303 56/28, 31-875 Kraków, e-mail: i.bodys-cupak@uj.edu.pl

 2. Joanna Łatka, ul. Petrażyckiego 55g, 30-399 Kraków, e-mail: joanna.latka@uj.edu.pl

 3. Lucyna Ścisło, ul. Marchołta 39/16, 31-416 Kraków, e-mail: lucyna.scislo@uj.edu.pl

 4. Dr Małgorzata Dziedzic, Dr Dorota Matuszyk Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Kraków, ul. Zamoyskiego 58 Kraków, e-mail: malgorzata.dziedzic@uj.edu.pl, dorota.matuszyk@uj.edu.pl

  5)    Dr. hab. Piotr Major, Żabiniec 47/6, 31-215 Kraków, e-mail: majorpiotr@gmail.com

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP pod numerem 633015-N-2018 z dnia 08.10.2018r.

   

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 2, 3, 4, 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza:

  w zakresie części 1, przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Iwona Bodys – Cupak os. Dywizjonu 303 56/28, 31-875 Kraków, cena brutto dla części 1: 3 110,64 zł,

  w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Joanna Łatka, ul. Petrażyckiego 55g, 30-399 Kraków, cena brutto dla części 2:3 230,28 zł,

  w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Lucyna Ścisło, ul. Marchołta 39/16, 31-416 Kraków, cena brutto dla części 3: 3 110,64 zł,

  w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Dr. hab. Piotr Major, Żabiniec 47/6, 31-215 Kraków, cena brutto dla części 5: 2 153,52 zł.

   

  Uzasadnienie dla części 1 zamówienia:

  Oferta Firmy Iwona Bodys – Cupak, os. Dywizjonu 303 56/28, 31-875 Kraków, wpynęła jako jedyna w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 79,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 40% (40,0000 pkt); Kryterium – metodologia realizacji zamówienia – 30% - (15,0000 pkt), Kryterium dydaktyczne – doświadczenie osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia w e-nauczaniu – 30% (24,0000pkt))

  Uzasadnienie dla części 2 zamówienia:

  Oferta Firmy Joanna Łatka, ul. Petrażyckiego 55g, 30-399 Kraków wpynęła jako jedyna w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 70,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 40% (40,0000 pkt); Kryterium – metodologia realizacji zamówienia – 30% - (15,0000 pkt), Kryterium dydaktyczne – doświadczenie osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia w e-nauczaniu – 30% (15,0000pkt))

  Uzasadnienie dla części 3 zamówienia:

  Oferta Firmy Lucyna Ścisło, ul. Marchołta 39/16, 31-416 Kraków, wpynęła jako jedyna w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 67,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 40% (40,0000 pkt); Kryterium – metodologia realizacji zamówienia – 30% - (12,0000 pkt), Kryterium dydaktyczne – doświadczenie osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia w e-nauczaniu – 30% (15,0000pkt))

  Uzasadnienie dla części 5 zamówienia:

  Oferta Firmy Dr. hab. Piotr Major, Żabiniec 47/6, 31-215 Kraków wpynęła jako jedyna w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 97,0000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 40% (40,0000 pkt); Kryterium – metodologia realizacji zamówienia – 30% - (27,0000 pkt), Kryterium dydaktyczne – doświadczenie osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia w e-nauczaniu – 30% (30,0000pkt)).

  Ponadto informujemy o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4 zamówienia

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Uzasadnienie:

  Zamawiający wskazuje, iż w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta Wykonawcy dr Małgorzata Dziedzic, dr Dorota Matuszyk Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Kraków, ul. Zamoyskiego 58 Kraków, niemniej z uwagi na niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający zobowiązany był do wykluczenia tego Wykonawcy z postępowania.

  Zamawiający informuje, iż podstawą wykluczenia Wykonawcy z postępowania jest art. 24 ust. 1 pkt. 12 PZP, gdyż faktycznie została wypełniona przesłanka wynikająca z przywołanego przepisu ustawy PZP, w świetle której „z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”.

  Zaznaczyć należy, iż w pkt 5) ppkt 1.1.3 lit. b) SIWZ, Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca musiał posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musiał wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia i skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, tj.: b) dla części 4: co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która spełnia łącznie następujące warunki:

  - wykształcenie wyższe medyczne: kierunek położnictwo,

  - minimum 3-letni staż pracy w wykonywaniu zawodu medycznego,

  - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni medycznej przez co najmniej 2 semestry akademickie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

  Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.

  Zgodnie z pkt 5) ppkt. 1.3 SIWZ: „spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wskazuje ich spełnianie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.”

  W swojej ofercie z dnia 19.10.2018r., w Formularzu oferty w zakresie części 4 w pkt. 1.1. Wykonawca oświadczył, że do realizacji zamówienia przewiduje Panią Małgorzatę Dziedzic i Panią Dorotę Matuszyk oraz w pkt 8. Wykonawca oświadczył, że realizację niniejszego zamówienia w zakresie części 4 zamierza wykonać bez udziału podwykonawców. Czyli de facto Panie, składając ofertę jako Wykonawca w zakresie części 4 oświadczyły, że zamówienie zrealizują osobiście.

  Jednocześnie w załączniku A do Formularza oferty – Oświadczenie Wykonawcy, w Informacji dotyczącej Wykonawcy, Wykonawca oświadczył, że nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. kierunkowego wykształcenia.

  Wykonawca wytłumaczył to tym, że: „Posiadamy natomiast tytuł Położnej Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego nadany po złożeniu egzaminu państwowego w trybie określonym wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 października 2003r.”

  Ponadto w Oświadczeniu dotyczącym Wykonawcy oświadczono, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 22 ustawy PZP.Zgodnie z informacją zawartą w pkt 7) ppkt 4 SIWZ: „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.” Oznacza to, że jeśli Wykonawcy w przypadku chęci zgłoszenia uwag lub doprecyzowania SIWZ mogli zadać Zamawiającemu pytania lub propozycję zmiany treści SIWZ.

  Skoro Wykonawca wiedział przed terminem otwarcia ofert, że nie spełnia warunku udziału w postępowaniu tj. nie posiada wykształcenia wyższego medycznego na kierunku: położnictwo, a posiada inne wykształcenie (w tym przypadku tytuł Położnej Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego nadany po złożeniu egzaminu państwowego w trybie określonym wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 października 2003r.), mógł zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem o dopuszczenie innego wykształcenia, które pozwoliłoby spełnić warunek udziału w postępowaniu.

  Wykonawca wprost i jednoznacznie w swojej ofercie oświadczył, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz, że podlega wykluczeniu z postępowania. Zgodnie z Uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10.05.2018 (KIO/KD 17/18), w której Izba orzekła: „Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Jak wynika z literalnej interpretacji ww. przepisu wykluczeniu na mocy przywołanej przesłanki podlega zarówno wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz ten, wobec którego występują przesłanki wykluczenia z postępowania, jak i ten, który co prawda spełnia warunki i nie istnieją wobec niego podstawy do wykluczenia z postępowania, ale odpowiednio tego nie wykazał.  (…..). Przy czym w świetle dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ciężar wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu spoczywa na wykonawcy (….).” Dlatego też uznać należy, iż decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy jest jak najbardziej zasadna.

  Mając na uwadze powyższe oraz stan faktyczny i prawny, wykluczenie Wykonawcy dr Małgorzata Dziedzic, dr Dorota Matuszyk w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia jest w pełni uzasadnione, a w konsekwencji odrzucenie jego oferty zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 24 ust. 4 PZP jest obowiązkiem Zamawiającego.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowy mogą zostać zawarte przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, 2, 3, 5 przedmiotu zamówienia.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30
Powrót