Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.82.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-06

Ogłoszenie nr 500292745-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633015-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.82.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1 do SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.3.1. Opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.3.2. Umieszczenie zaktualizowanego przypadku wirtualnego pacjenta w systemie CASUS, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że opis platformy CASUS jest dostępny publicznie: w wersji podstawowej w języku polskim (http://help.casus.eu/) i w wersji rozbudowanej w języku angielskim (http://help.casus.eu/doku.php?id=en:content:help-authorsystem). 1.3.3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany i przekazany w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.3.4. Wykaz przypadków wirtualnego pacjenta przeznaczonych do aktualizacji przez Wykonawcę wraz z efektami kształcenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.3.5. Istniejący przypadek wirtualnego pacjenta w wersji wyeksportowanej stanowi załącznik 3 do SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia *zapisy pkt. 3) 2. nie dotyczą Wykonawcy (osoby fizycznej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą), jeżeli przedmiot umowy jest realizowany osobiście przez tego Wykonawcę 2.1 Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca zatrudniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy osobę pełniącą czynności w zakresie koordynowania zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osobę będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Niezależnie od ilości części na jakie Wykonawca złoży ofertę, dopuszcza się, aby funkcję osoby ds. koordynowania zamówienia sprawowała jedna osoba. 2.2 Opis zadań osoby ds. koordynowania zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia: 2.2.1 koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, 2.2.2 koordynacja pracami osób delegowanych lub wyznaczonych do realizacji zamówienia, 2.2.3 zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy realizacji zamówienia, 2.2.4 monitorowanie terminowości przy realizacji zamówienia oraz przy zachowaniu innych terminów określonych umową, 2.2.5 bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o postępach prac oraz o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. 2.3 Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 2.1. (np. oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń), zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i wzorze umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt. 2.1, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 2.5 W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby, o której mowa w pkt. 2.1. lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 2.1. na umowę o prace w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80521000-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Opracowanie przypadku aktualizującego istniejący przypadek wirtualnego pacjenta obejmującego przypadek opieki położniczej - zagrożenie porodem przedwczesnym.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
UJ CMw Kr, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie cz4 przed zam, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Zamawiający wskazuje, iż w zakresie cz4 przed zam wpłynęła tylko jedna oferta Wykonawcy dr Małgorzata Dziedzic, dr Dorota Matuszyk Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Kr, ul. Zamoyskiego 58 Kr, niemniej z uwagi na niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający zobowiązany był do wykluczenia tego Wykonawcy z postępowania. Zamawiający informuje, iż podstawą wykluczenia Wykonawcy z postępowania jest art. 24 ust. 1 pkt. 12 PZP, gdyż faktycznie została wypełniona przesłanka wynikająca z przywołanego przepisu ustawy PZP, w świetle której „z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”. Zaznaczyć należy, iż w pkt 5) ppkt 1.1.3 lit. b) SIWZ, Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca musiał posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musiał wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia i skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, tj.: b) dla części 4: (...) Zgodnie z pkt 5) ppkt. 1.3 SIWZ: „spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wskazuje ich spełnianie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.” W swojej ofercie z dn 19.10.2018r., w Formularzu oferty w zakresie cz4 w pkt. 1.1. Wykonawca oświadczył, że do realizacji zamówienia przewiduje Panią Małgorzatę Dziedzic i Panią Dorotę Matuszyk oraz w pkt 8. Wykonawca oświadczył, że realizację niniejszego zamówienia w zakresie cz4 zamierza wykonać bez udziału podwykonawców. Czyli de facto Panie, składając ofertę jako Wykonawca w zakresie cz4 oświadczyły, że zamówienie zrealizują osobiście. Jednocześnie w zał A do Formularza oferty – Oświadczenie Wykonawcy, w Informacji dotyczącej Wykonawcy, Wykonawca oświadczył, że nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ dot. kierunkowego wykształcenia. Wykonawca wytłumaczył to tym, że: „Posiadamy natomiast tytuł Położnej Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego nadany po złożeniu egzaminu państwowego w trybie określonym wg rozporządzenia Min Zdrowia z dn. 29 października 2003r.” Ponadto w Oświadczeniu dotyczącym Wykonawcy oświadczono, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 22 uPZP.Zgodnie z informacją zawartą w pkt 7) ppkt 4 SIWZ: „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.” Oznacza to, że jeśli Wykonawcy w przypadku chęci zgłoszenia uwag lub doprecyzowania SIWZ mogli zadać Zamawiającemu pytania lub propozycję zmiany treści SIWZ. Skoro Wykonawca wiedział przed terminem otwarcia ofert, że nie spełnia warunku udziału w postępowaniu tj. nie posiada wykształcenia wyższego medycznego na kierunku: położnictwo, a posiada inne wykształcenie (w tym przypadku tytuł Położnej Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego nadany po złożeniu egzaminu państwowego w trybie określonym wg rozporządzenia Min Zdrowia z dn. 29 października 2003r.), mógł zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem o dopuszczenie innego wykształcenia, które pozwoliłoby spełnić warunek udziału w postępowaniu. Wykonawca wprost i jednoznacznie w swojej ofercie oświadczył, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz, że podlega wykluczeniu z postępowania. Zgodnie z Uchwałą KIO z dn 10.05.2018 (KIO/KD 17/18), w której Izba orzekła: (...)Dlatego też uznać należy, iż decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy jest jak najbardziej zasadna. Mając na uwadze powyższe oraz stan faktyczny i prawny, wykluczenie Wykonawcy dr Małgorzata Dziedzic, dr Dorota Matuszyk w zakresie cz4 przed zam jest w pełni uzasadnione, a w konsekwencji odrzucenie jego oferty zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 24 ust. 4 PZP jest obowiązkiem Zamawiającego.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Powrót