Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie. Sprawa znak. 141.2711.98.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-14

Sprawa znak: 141.2711.98.2018                                                                                                         Kraków, dnia 14.12.2018r.

Nr wew. pisma: 141.2711.98.2018/10

Adresaci:

  1. Clar System S.A.

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

przetargi@clarsystem.pl

  1. Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

k.stefanska@implel.pl, e1.gorska@impel.pl

  1. Izan+ Sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

oraz

Naprzód Service Sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

oraz

Vendi Cleaning Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

oraz

Naprzód Cleaning Sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

oraz

Naprzód Sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

adres do korespondencji:

Izan+ Sp. z o.o. Oddział Łódź

ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

przetargi@naprzod.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją  w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18  w Krakowie , ogłoszonego w BZP pod nr 643887-N-2018 z dnia 02.11.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 2 Firmy Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, cena brutto oferty: 412 832,64 zł.

Uzasadnienie:

Oferta Nr 2 Firmy Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 100,0000 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 80% (80,0000 pkt), kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 20 % (20,0000 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 412 832,77 zł brutto (w wyniku poprawy oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający dokonał poprawki tej kwoty na kwotę 412 832,64 zł.), zaoferowany termin płatności: 30 dni kalendarzowych, zaoferowana ilość osób niepełnosprawnych w kryterium aspekty społeczne: 2 osoby niepełnosprawne.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta Nr 1 Firmy CLAR System S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań w ocenie punktowej otrzymała łącznie 82,4350 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 80% (72,4350 pkt), kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 20 % (10,00 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 455 948,16 zł brutto, zaoferowany termin płatności: 30 dni kalendarzowych, zaoferowana ilość osób niepełnosprawnych w kryterium aspekty społeczne: 1 osoba niepełnosprawna.

Oferta Nr 3 Firmy Izan+ Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz Naprzód Service Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz Vendi Cleaning Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź oraz Naprzód Cleaning Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków oraz Naprzód Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków w ocenie punktowej otrzymała łącznie 96,9682 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 80% (76,9682 pkt), kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 20 % (20,0000 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 429 094,08 zł brutto, zaoferowany termin płatności: 30 dni kalendarzowych, zaoferowana ilość osób niepełnosprawnych w kryterium aspekty społeczne: 2 osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy PZP umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od  dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Powrót