Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-22

Sprawa znak: 141.2711.3.2019                                                                                                  Kraków, dn. 22.01.2019r.

 

Adresaci:

1) Magdalena Władysiuk ul. Obozowa 36/15, 30-383 Kraków 

2) HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., z późn.zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 poz. 1025 z późn.zm.) na wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Zasady konstruowania koszyka świadczeń zdrowotnych. Wykorzystanie raportów HTA przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych na konkretnych przykładach. Analiza kosztów w HTA i taryfikacji świadczeń – rodzaje analiz kosztów, kryteria wiarygodności, zasady opracowywania oraz metody zbierania danych kosztowych, badania kosztowe (typologia)” w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU WYKONAWCY

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków, za kwotę 3200 zł brutto.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 firmy HTA Registry Sp. z .o.o. Sp. K., ul. J. Herzoga 15, 30-252 Kraków spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz w ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 100,0000 pkt. (kryterium: kwalifikacje Wykonawcy: 80% (80,0000 pkt), cena: 20% (20,0000 pkt).

Ponadto Zamawiający informuje, iż Pani Magdalena Władysiuk, która złożyła ofertę nr 1 zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5) Ogłoszenia, który ma brzmienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tzn. dysponują przynajmniej jedną osobą posiadającą lub osobami posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, kursów lub szkoleń w zakresie określonym w punkcie 3) podpunkt 1, przy czym osoba ta prowadziła co najmniej 1 szkolenie, wykład lub kurs rocznie w okresie ostatnich 5 lat do dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.”

Zamawiający wskazuje, iż Pani Magdalena Władysiuk w treści oferty nie wykazała, że w ostatnich 5 latach od publikacji ogłoszenia prowadziła co najmniej 1 szkolenie, wykład lub kurs rocznie w zakresie określonym w punkcie 3) podpunkt 1., gdyż nie wykazała że prowadziła co najmniej jedno szkolenie, wykład lub kurs w roku 2018.

Zgodnie z zapisami pkt 9) podpunkt 9. Ogłoszenia Zamawiający ustalił, iż odrzuci ofertę, w szczególności jeżeli jest niezgodna z wymaganiami Ogłoszenia, a jak wykazano powyżej odrzucony Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, dlatego też zachodzą okoliczności przywołane w tym zapisie i ofertę należy odrzucić.

Mając powyższe na uwadze odrzucenie oferty Wykonawcy jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

W sprawie podpisania umowy  skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM.

 
Powrót