Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.52.2019

Załącznik opublikowano: 2019-07-18

Sprawa znak: 141.2711.52.2019

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.52.2019/12

Kraków, dnia 18.07.2019r.

 

Adresaci:

 1. SHADOK AV Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze, e-mail: robert.trzaska@shadok.pl

 2. NKK SYSTEM, Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków , e-mail: przetargi@nkk.pl;

 3. Zakłady Naukowo – Techniczne PROTEKO Sp. z o.o., ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków, e-mail: proteko@proteko.pl

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw: z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod numerem 562447-N-2019 z dnia 18.06.2019 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Zakłady Naukowo – Techniczne PROTEKO Sp. z o.o., ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków, cena brutto: 82 418,61 zł

   

  Uzasadnienie:

  Oferta Firmy Zakłady Naukowo – Techniczne PROTEKO Sp. z o.o., ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków jest najkorzystniejsza, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt); Okres gwarancji na projektory – 15% - (15,0000 pkt), Okres gwarancji na źródło światła (lampę) – 25% (25,0000pkt))

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych
  w postępowaniu:

  Oferta Firmy SHADOK AV Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 97,3935 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (57,3935pkt); Okres gwarancji na projektory – 15% - (15,0000 pkt), Okres gwarancji na źródło światła (lampę) – 25% (25,0000pkt))

  Oferta Firmy NKK SYSTEM, Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 96,5579 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (56,5579 pkt); Okres gwarancji na projektory – 15% - (15,0000pkt), Okres gwarancji na źródło światła (lampę) – 25% (25,0000pkt)).

   

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

  W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.


Powrót