Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Załącznik opublikowano: 2018-10-26

Kraków dnia 26.10.2018r.

 

Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Pismo nr 141.2711.81.2018/2

 

wg rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018. poz. 1986), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 637582-N-2018 z dnia 17.10.2018r.

 

W związku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

 

W pkt 11) ppkt. 1, 3 oraz 6 na następujące brzmienie:

1.     Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246, do dnia 06.11.2018r. do godz. 10:00.

3.     Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11) 1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia:

„Oferta w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, w odniesieniu do ...... części zamówienia, sprawa znak 141.2711.81.2018 - nie otwierać przed dniem 06.11.2018r. godz. 10:15.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

6.     Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.11.2018r. o godzinie 10:15 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246.

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jej wyniku zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powrót